ZARZĄDZANIE (G)Zasady zarządzania – ład korporacyjny i kultura organizacyjna

PSE są jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165. Już od 18 lat spółka działa jako niezależny operator systemu przesyłowego energii elektrycznej.

Polski system elektroenergetyczny jest częścią systemu elektroenergetycznego Europy kontynentalnej. Stabilność tego systemu jest utrzymywana przez działania wszystkich operatorów systemów przesyłowych i odporność lokalnych systemów przesyłowych. Z Krajowej Dyspozycji Mocy zarządzamy pracą systemu elektroenergetycznego, pracą sieci przesyłowej i koordynowanej sieci 110 kV. Prognozujemy, obliczamy i wyznaczamy parametry bezpiecznej pracy systemu w rozmaitych horyzontach czasowych.

Władze spółki

Jedynym akcjonariuszem PSE jest Skarb Państwa. Uprawnienia Skarbu Państwa wykonuje Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Funkcję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku obydwu spółek zależnych GK PSE tj. PSE Inwestycje i PSE Innowacje, pełni Zarząd PSE przy pomocy wyznaczonych pełnomocników.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza PSE (RN) sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej dziedzinach. Członków RN na okres kadencji, która trwa 3 lata, powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

RN działa na podstawie KSH i innych przepisów prawa, Statutu spółki, uchwał WZ oraz uchwalonego przez nią Regulaminu RN.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia publikacji:

 1. Paweł Łatacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Marcin Czupryna – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Paulina Mielcarek – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Konrad Fischer – Członek Rady Nadzorczej
 5. Ksenia Ludwiniak – Członek Rady Nadzorczej
 6. Magdalena Przybysz - Członek Rady Nadzorczej
 7. Tadeusz Skobel – Członek Rady Nadzorczej
 8. Michał Wierzchowski - Członek Rady Nadzorczej

Komitet audytu

Komitet został powołany przez RN. Składa się co najmniej z 3 członków powoływanych na okres kadencji RN spośród jej członków.

Komitet Audytu wspiera RN w szczególności w nadzorze nad:

 • wdrażaniem i kontrolą procesów sprawozdawczości finansowej w spółce i grupie kapitałowej,
 • funkcjonowaniem systemów kontroli wewnętrznej w spółce,
 • funkcjonowaniem systemów identyfikacji i zarządzania ryzkiem,
 • niezależnością wewnętrznych i zewnętrznych audytorów,
 • relacjami spółki z jednostkami powiązanymi w rozumieniu ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Zarząd

Skład osobowy Zarządu na dzień sporządzenia publikacji:

 • Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu
 • Jarosław Brysiewicz – Wiceprezes Zarządu
 • Włodzimierz Mucha – Wiceprezes Zarządu
 • Tomasz Sikorski – Wiceprezes Zarządu
 • Andrzej Zienkiewicz – Wiceprezes Zarządu 

Zarząd PSE prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Członków Zarządu na okres trwającej 3 lata kadencji powołuje WZ lub RN.

Zarząd działa na podstawie KSH i innych przepisów prawa, Statutu spółki, uchwał WZ oraz uchwalonego przez Zarząd, a zatwierdzonego przez RN Regulaminu Zarządu.

Struktura organizacyjna PSEna dzień publikacji raportu

Rys. 1. Schemat struktury organizacyjnej PSE

Prowadzeniem regularnego nadzoru i koordynacji działań w obszarach o szczególnym znaczeniu dla spółki zajmują się Komitety powołane przez Zarząd. Komitety, jako organy opiniująco-doradczo-decyzyjne, wspomagają Zarząd w wyznaczonych obszarach, w ramach ściśle określonych (przez Zarząd) uprawnień i odpowiedzialności. Kwestie środowiskowe wpisują się w obszar działania kilku Komitetów, gdyż dotyczą one wielu różnych aspektów działalności spółki. Wyraźnie widoczny jest wpływ środowiskowy na przykład w pracach Komitetu Inwestycyjnego oraz Komitetu Standaryzacyjnego.

W skład Komitetów wchodzą właściwi obszarowo Prezes i Wiceprezesi Zarządu PSE kierujący jednostkami oraz eksperci w danej dziedzinie:

Komitet Inwestycyjny – obszar zarządzania procesem inwestycyjnym w GK PSE i podejmowania kluczowych decyzji dotyczących projektów z Portfela projektów PSE przypisanych do programów realizowanych w ramach Komitetu. Przewodniczącym Komitetu jest Prezes Zarządu;

Komitet Standaryzacyjny – obszar typizacji rozwiązań technicznych stosowanych w układach przesyłu i rozdziału mocy. Przewodniczącym Komitetu jest Wiceprezes Zarządu nadzorujący jednostkę odpowiedzialną za określanie ww. standardów;

Komitet Bezpieczeństwa – obszar utrzymania i podwyższania w GK PSE bezpieczeństwa fizycznego. Przewodniczącym Komitetu jest Prezes Zarządu;

Komitet Data Governance – obszar zarządzania danymi. Przewodniczącym Komitetu jest Prezes Zarządu;

Komitet Innowacji – obszar adekwatności oraz ciągłości realizacji projektów badawczych i rozwojowych. Przewodniczącym Komitetu jest Wiceprezes Zarządu nadzorujący jednostkę odpowiedzialną za badania i rozwój;

Komitet REMIT – obszar koordynowania implementacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia REMIT i aktów wykonawczych. Przewodniczącym Komitetu jest Wiceprezes Zarządu nadzorujący jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za komunikację;

Komitet Wdrażania Kodeksów Sieci – obszar regularnego nadzoru i koordynacji działań PSE, dotyczących implementacji praw i obowiązków wynikających z Kodeksów Sieci i Wytycznych. Przewodniczącym Komitetu jest Wiceprezes Zarządu nadzorujący jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za obszar współpracy międzynarodowej;

Komitet Działalności Społecznej – obszar społecznej odpowiedzialności biznesu w GK PSE. Przewodniczącym Komitetu jest Prezes Zarządu;

Komitet Cyberbezpieczeństwa – obszar koordynacji w GK PSE bezpieczeństwa teleinformatycznego i cybernetycznego. Przewodniczącym Komitetu jest Prezes Zarządu;

Komitet Departamentu Zarządzania Systemem – obszary:

 • koordynowania i nadzoru pracy Departamentu Zarządzania Systemem, w szczególności skutecznej integracji różnych rodzajów działalności realizowanej przez departament, tj. technicznej, rynkowej oraz z zakresu narzędzi wspierających podejmowanie decyzji;
 • kreowania polityki i skutecznej integracji działalności projektowej z operacyjną;
 • podejmowania kluczowych decyzji wynikających z procesu transformacji sektora elektroenergetycznego, wymagających kolegialnych decyzji w ramach DO.

Przewodniczącym Komitetu jest Dyrektor Zarządzający Departamentu Zarządzania Systemem.

W spółce pełnione są funkcje specjalne, służące realizacji szczególnych zadań. Istnienie większości z nich wynika bezpośrednio z wymagań odpowiednich norm.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj