O RAPORCIEO procesie raportowania

Niezmiennie doskonalimy proces raportowania

Z dumą prezentujemy Państwu kolejne opracowanie na temat wpływu PSE na gospodarczy, środowiskowy oraz społeczny rozwój Polski. Raport, który macie Państwo przed sobą, jest już ósmą publikacją społeczną naszej organizacji, w tym szóstą zintegrowaną i prezentowaną w wersji interaktywnej. Opracowanie ukazuje w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe, a także szczegółowe wyliczenia dotyczące oddziaływania naszej organizacji na gospodarkę, finanse publiczne, społeczeństwo i środowisko naturalne.

Nasza publikacja ma za zadanie ukazać Państwu wyzwania związane z transformacją energetyczną, stojące przed PSE i całym sektorem elektroenergetycznym, a także – w jaki sposób nasza spółka na nie odpowiada, w szczególności w zakresie realizacji nowych i kontynuacji prowadzonych kierunków oraz inicjatyw strategicznych. Raport pokazuje również skalę wpływu PSE na otoczenie społeczno-gospodarcze, stanowi spełnienie oczekiwań naszych interesariuszy w zakresie przedstawienia zagadnień finansowych oraz niefinansowych, a przede wszystkim – jest świadectwem transparentności naszej spółki.

Raportowanie wpływu oznacza dla nas ujawnianie interesariuszom kompletnych, rzetelnych i przejrzystych danych z obszaru wpływu spółki na gospodarkę, rynek, społeczeństwo oraz środowisko. Informacje te są opracowywane na bazie dobranych wskaźników wpływu, Global Reporting Initiative Standards (GRI) oraz własnych, przy uwzględnieniu sytuacji rynkowej.

Dla zapewnienia wysokiej jakości raportowania nasz raport przygotowaliśmy zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (The International Integrated Reporting Council) oraz Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards), opcja zgodności Core. W sprawozdawczości finansowej zastosowaliśmy wymagania określone w ustawie o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1047 z późn. zm.).

Rozdział pn.: Wpływ PSE na rynek i gospodarkę przygotowaliśmy zgodnie z metodyką opracowaną przez zewnętrznego eksperta na bazie modelu Wassily'ego Leontiefa, nazywanego także modelem przepływów międzygałęziowych lub modelem Input-Output. Metoda ta koncentruje się na badaniu zależności pomiędzy gałęziami gospodarki a przedsiębiorstwami. Model został oparty na najbardziej aktualnych tablicach przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych dla produkcji krajowej w 2015 r., opublikowanych przez GUS w 2019 roku. Do pokazania, jak bardzo nasza działalność oddziałuje na gospodarkę i społeczeństwo, wykorzystaliśmy trzy kluczowe obszary wzrostu gospodarki: wartość dodaną, miejsca pracy oraz wynagrodzenia.

W raporcie prezentujemy zagadnienia ważne dla naszego otoczenia. Obejmują one dane z zakresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz wybrane aspekty za rok 2022, pozwalające ukazać aktualny i pełny obraz spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W raportowanym okresie nie nastąpiły znaczące zmiany w rozmiarze, strukturze czy formie własności spółki. Raport nie zawiera korekt informacji z poprzedniego raportu.

W przypadku wskaźników raportujemy za lata 2020-2021, a nawet w perspektywie pięcioletniej celem ukazania trendów, jakie nastąpiły w wyniku szeregu przeprowadzonych w organizacji zmian, wdrażanych procesów i doskonalonych z roku na rok standardów.

Nasze opracowanie jest raportem zintegrowanym wzbogaconym o wskaźniki wpływu.

Wybór zagadnień do raportu

Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi, proces wyboru zagadnień przebiegał w trzech etapach:

1. Identyfikacja

Określenie zagadnień istotnych z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz obszarów wpływu spółki na otoczenie poprzedzone było:

 • analizą odpowiedzialności naszej spółki wobec gospodarki i rynku, społeczeństwa i pracowników oraz środowiska naturalnego i klimatu,
 • przeglądem wyzwań globalnych dla sektora elektroenergetycznego,
 • analizą trendów w raportowaniu zagranicznych i krajowych spółek energetycznych,
 • przyjętymi standardami PSE w zakresie raportowania zintegrowanego,
 • przeglądem dotychczasowych raportowanych zagadnień,
 • analizą kluczowych wskaźników wpływu, wskaźników GRI i własnych PSE,
 • przeglądem dokumentów definiujących wyzwania dla biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju – Cele Zrównoważonego Rozwoju,
 • analizą wewnętrznych dokumentów.

Przeprowadzona analiza wewnętrznych dokumentów strategicznych oraz wewnętrzne konsultacje z przedstawicielami jednostek organizacyjnych PSE pozwoliły na wskazanie grup naszych interesariuszy.

2. Priorytetyzacja

Opracowanie raportu jest jednym z elementów dialogu społecznego, który PSE okresowo prowadzą ze swoimi interesariuszami w oparciu o standard AA1000SES. Zagadnienia poruszane w niniejszym opracowaniu zostały wyłonione podczas piątej sesji dialogowej, która odbyła się 15 czerwca 2021 r. w formule on-line, i w której uczestniczyło ok. 40 osób, a także w trakcie dodatkowego badania ankietowego on-line, które jest dostępne ze strony www raportu wpływu. Uczestnicy obu wydarzeń ocenili sposób funkcjonowania PSE i wpływ naszej organizacji na otoczenie, a także wskazali kluczowe zagadnienia, które wpłynęły na strukturę niniejszej edycji raportu wpływu.

 

Nasi interesariusze to przede wszystkim:

3. Walidacja

Przeprowadziliśmy również badanie ankietowe wśród kadry zarządzającej PSE w celu wskazania kluczowych w jej ocenie zagadnień do omówienia w kolejnym raporcie wpływu naszej spółki.

W ramach wewnętrznych spotkań i konsultacji z JO PSE potwierdziliśmy matrycę istotności zawierającą kluczowe tematy do zaraportowania oraz koncepcję struktury raportu.

Rys. Podejście do struktury raportu

Matryca istotności

W oparciu o wyniki sesji dialogowej z interesariuszami oraz internetowe badania ankietowe, jak również wewnętrzne badania i analizę jakościową, wskazano 17 kluczowych zagadnień z 4 obszarów odpowiedzialności:

 • wobec rynku,
 • w miejscu pracy,
 • wobec społeczeństwa,
 • wobec środowiska naturalnego.

Istotne kwestie, które według naszej spółki oraz jej interesariuszy powinny zostać ujęte w raporcie, prezentujemy na matrycy.

Rys. Matryca istotności

Perspektywa otoczenia ─ interesariuszy zewnętrznych (wyniki sesji dialogowej i badania ankietowego),
Perspektywa firmy ─ interesariusze wewnętrzni (wyniki badania ankietowego i wewnętrzne konsultacje).

Tab. Tematy istotne dla PSE i otoczenia 

Tematy kluczowe dla PSE wraz z granicami ich oddziaływania uwzględnione w raporcie

Zasada ostrożności

Szczegółowe zagadnienia przedstawione w raporcie opierają się na Strategii Polskich Sieci Elektroenergetycznych przyjętej przez zarząd, zaopiniowanej przez radę nadzorczą oraz zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podejście zarządcze przedstawiono zgodnie z procedurami postępowania opisanymi w obowiązujących w PSE regulaminach i standardach w zakresie ładu korporacyjnego. Wszelkie publikowane informacje przedstawione w raporcie zostały zweryfikowane pod kątem zgodności z wewnętrznymi dokumentami spółki, a nadzór nad działaniami w poszczególnych obszarach sprawuje kadra zarządzająca. Strategiczne decyzje podejmowane są na poziomie zarządu.

Wiarygodność raportu

Raport został poddany wewnętrznej i zewnętrznej weryfikacji. Nad rzetelnością opracowania raportu, jego zawartością oraz zgodnością z wytycznymi pracował Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju w GK PSE. Zewnętrzna weryfikacja została przeprowadzona przez niezależną jednostkę, której wybór został zatwierdzony przez zarząd.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj