WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO I PRACOWNIKÓW (S)Najwyższe standardy bezpieczeństwa

Podejście do zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników w PSE

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest bardzo ważnym obszarem zarządzania w naszej organizacji.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy został wdrożony w oparciu o uznany standard PN-ISO 45001: 2018-06 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania”.

Zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników PSE obywa się w oparciu o wdrożony w spółce zintegrowany system zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieny pracy. Systemem są objęci wszyscy pracownicy, a jego cele są realizowane przez wszystkie jednostki organizacyjne. Dodatkowo, wymagania nałożone przez system muszą spełniać wykonawcy współpracujący z PSE, zobowiązani do przestrzegania polityki organizacji. Dedykowaną jednostką odpowiadającą za zarządzanie BHP, a także spełnianie wymagań systemu jest Biuro Zarządzania Środowiskiem Pracy.

Cele Biura Zarządzania Środowiskiem Pracy:

 • Zapewnienie spełniania wymagań prawnych oraz stosowanie dostępnych praktyk w zakresie HSEQ (środowisko pracy w odniesieniu do pracowników, ochrony środowiska, utrzymania sprzętu i infrastruktury) GK PSE, w zakresie funkcjonowania spółki, eksploatacji majątku sieciowego oraz realizacji procesu inwestycyjnego.
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie warunków i środowiska pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie majątku GK PSE, także w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego.
 • Minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń w środowisku pracy poprzez wdrażanie rozwiązań zapobiegania zdarzeniom w GK PSE.
 • Realizacja zdań związanych z ustalaniem okoliczności zdarzeń potencjalnych oraz wypadkowych w odniesieniu do środowiska pracy: człowieka, środowiska, utrzymania sprzętu i infrastruktury w GK PSE, a także analiza oraz ustalanie przyczyn źródłowych wystąpienia zdarzeń. 

 

Zadania Biura Zarządzania Środowiskiem Pracy: 

 • Budowanie systemu i kultury bezpieczeństwa w zakresie funkcjonowania GK PSE, w tym eksploatacji majątku sieciowego oraz realizacji procesu inwestycyjnego.
 • Wykonywanie zadań służby BHP.
 • Organizowanie i prowadzenie systemu związanego z nadzorowaniem środowiska pracy HSEQ.
 • Organizowanie i prowadzenie systemu ochrony przeciwpożarowej obiektów PSE S.A. oraz opracowywanie standardów GK PSE.
 • Identyfikacja i analiza zagrożeń w PSE S.A., a także ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 • Współpraca z reprezentacją pracowników spółki w zakresie konsultacji BHP.
 • Zapewnienie przestrzegania wymogów ochrony środowiska na obiektach PSE S.A. oraz opracowywanie standardów w GK PSE.
 • Wsparcie procesu inwestycyjnego w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowej projektów inwestycyjnych oraz przeprowadzania postępowań przetargowych w zakresie HSEQ.
 • Nadzór HSEQ nad pracami wykonawców i podwykonawców projektów inwestycyjnych.

Jednostką odpowiedzialną za zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w PSE jest Biuro Zarządzania Środowiskiem Pracy (BH). BH wypełnia zadania służby BHP, ma wiodącą rolę w identyfikacji ryzyk i opracowywaniu standardów dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Angażuje również inne jednostki w działania w tym obszarze. Całokształt podejmowanych w PSE działań w zakresie BHP ujęty jest w ramy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wdrożonego i certyfikowanego w odniesieniu do wymagań normy PN-ISO 45001. W czerwcu 2021 r. został przeprowadzony audyt recertyfikacyjny zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, który organizacja przeszła pomyślnie.

Komunikacja z pracownikami realizowana jest m.in. przez udostępnianie dokumentów – instrukcji, wytycznych, zarządzeń – i bieżące przekazywanie informacji w Intranecie, mailing kierowany bezpośrednio do pracowników oraz publikacje w gazecie korporacyjnej. BH analizuje zdarzenia rzeczywiste, a wiedzę o zidentyfikowanych przyczynach zdarzeń przekazuje odpowiednim osobom w organizacji.  W spółce prowadzony jest także szeroki wachlarz szkoleń z dziedziny BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – tych wymaganych prawem i wynikających z dodatkowych potrzeb spółki.

Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z pracą prowadzona jest na podstawie Instrukcji identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego w PSE. Nowe ryzyka są także identyfikowane w następstwie zaistniałych wypadków przy pracy. Jakość tego procesu gwarantuje zespół ds. oceny ryzyka zawodowego (ZORZ) w skład, którego wchodzą eksperci z zakresu BHP, zakładowy SIP, przedstawiciel Departamentu Personalnego, przedstawiciele załogi i właściwych jednostek organizacyjnych oraz w uzasadnionych przypadkach lekarz sprawujący opiekę medyczną oraz eksperci branżowi spoza zakładu pracy.

Informacje o wynikach oceny ryzyka zawodowego są komunikowane pracownikom indywidualnie (poprzez zapoznanie się z kartą oceny ryzyka zawodowego), a także w trakcie szkolenia wstępnego BHP, instruktażu stanowiskowego oraz szkoleń okresowych BHP, a także innych warsztatów odnoszących się do tematyki BHP i ppoż. Efektem oceny ryzyka zawodowego jest podjęcie działań zmierzających do jego redukcji z uwzględnieniem hierarchii kontroli zagrożeń (np. eliminacja, zamiana, zabezpieczenia techniczne, środki organizacyjno-administracyjne, środki ochrony indywidualnej).

W PSE funkcjonuje system zgłaszania obserwacji HSEQ, a także platforma zgłoszeniowa HSEQ w Intranecie. Pracownik ma możliwość dokonania zgłoszenia anonimowo (no blame policy). Informacje o zagrożeniu można także zgłaszać dzwoniąc, pod numer kontaktowy HSEQ obsługiwany przez pracownika BH.

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy oraz Instrukcji zgłaszania zdarzeń i zagrożeń w środowisku pracy, w przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. Powyższe jest każdorazowo przedmiotem szkoleń wstępnych i okresowych BHP. W PSE obowiązuje zasada zatrzymania pracy (stop work policy), wdrażana każdorazowo w instrukcjach organizacji bezpiecznej pracy.

Wypadki przy pracy badane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Każdorazowo Pracodawca powołuje zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy. Oprócz dochodzenia powypadkowego, każdorazowo prowadzona jest analiza przyczyn źródłowych zdarzenia RCA, która pozwala na identyfikację i ocenę ryzyk związanych z wypadkiem. Analiza zdarzeń wypadkowych odbywa się z wykorzystaniem matrycy zagrożeń i ryzyka HSEQ PSE. Każdorazowo, po analizie zdarzenia wydawane są zalecenia naprawcze z uwzględnieniem hierarchii kontroli, wskazane w protokole powypadkowym. Po zakończeniu postępowania powypadkowego wydawane są zarządzenia Prezesa wdrażające zalecenia wskazane w protokole.

Działania propagujące bezpieczeństwo pracy

Platforma HSEQ

Jednym z celów wynikających ze Strategii Spółki oraz zadań Biura Zarządzania Środowiskiem Pracy (BH) jest budowa systemu i kultury bezpieczeństwa w zakresie środowiska pracy – zarówno w obszarze podstawowej działalności PSE, jak i w procesie inwestycyjnym. W praktyce sprowadza się to do utworzenia standardu HSEQ (ang. Health Safety Environment Quality) w odniesieniu do bezpieczeństwa pracowników, ochrony środowiska, bezpieczeństwa sprzętu i infrastruktury w środowisku pracy. Platforma HSEQ umożliwia pracownikom anonimowe zgłoszenie jednej z wybranych kategorii:

 • POS – pozytywna obserwacja,
 • UC – zdarzenie potencjalne niebezpieczne warunki pracy,
 • UA – zdarzenie potencjalne niebezpieczne zachowania,
 • NM – zdarzenie rzeczywiste bez szkody,
 • AC – zdarzenie rzeczywiste ze szkodą (wypadek).


W oparciu o pozyskane dane wyliczany jest wskaźnik prewencji TPR (z ang. total prevention rate):

Wskaźnik prewencji TPR - bezpieczeństwo pracy 2018-2021

Wzrost wartości wskaźnika prewencji świadczy o ciągłym wzroście zaangażowania wszystkich pracowników w monitorowanie środowiska pracy. Każde ze zgłoszeń jest analizowane przez pracowników BH, a do zgłaszającego wysyłana jest odpowiedź zwrotna dotycząca realizacji sprawy. W 2021 r. na platformę HSEQ wpłynęło łącznie 2 121 zgłoszeń.

Biorąc pod uwagę powyższe statystyki, zauważyć należy, że zdarzenia zgłaszane są na bieżąco przez pracowników, co świadczy o zaangażowaniu pracowników w budowanie kultury bezpieczeństwa pracy. W efekcie wskaźnik prewencji z roku na rok rośnie.

Kluczowe liczby

pracowników wzięło udział w cykl praktycznych szkoleń przeciwpożarowych dla osób wyznaczonych do przeprowadzania ewakuacji i zwalczania pożarów.

komunikatów Biura Zarządzania Środowiskiem Pracy nt. BHP oraz ochrony środowiska opublikowano w intranecie.

webinarów w ramach cyklu „Bądź zdrów” na tematy związane ze zdrowiem (szczepienia, powikłania po COVID-19, uzależnienia, dieta, sen, odpoczynek)
oraz ergonomią zorganizowano dla pracowników PSE.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w naszej organizacji funkcjonuje powołana Komisja BHP. Spotkania przedstawicieli pracodawcy ze stroną społeczną odbywają się w cyklach kwartalnych. Dodatkowo w spotkaniach uczestniczy zakładowy lekarz medycyny, który analizuje i doradza w zakresie problemów w obszarze medycyny pracy oraz ochrony zdrowia. Posiedzenia Komisji BHP są dokumentowane w formie protokołów.

Na posiedzeniach Komisji BHP omawiane są zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy dotyczące m. in.:

 • okresowych przeglądów warunków pracy,
 • wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
 • analizy zgłoszonych przez pracowników potencjalnych zagrożeń,
 • analizy wniosków i zaleceń z kontroli krzyżowych SIP i służb BHP oraz postanowień zespołów powypadkowych,
 • przeglądów i oceny specyfikacji dotyczących zakupu ŚOI itd.

W PSE wybrano społecznych inspektorów pracy z podziałem na regionalnych SIP oraz zakładowego SIP. Rola SIP opisana jest w Ustawie o społecznej inspekcji pracy.

Pracownicy mogą zgłaszać swoje spostrzeżenia, problemy czy zagrożenia na kilka sposobów, tj. poprzez:

 • email na adres HSEQ@pse.pl,
 • platformę zgłoszeniową HSEQ,
 • bezpośredni kontakt z pracownikami BH,
 • bezpośredni kontakt ze Społecznym Inspektorem Pracy.

Przy tworzeniu instrukcji dotyczących obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy każdorazowo zostają wyznaczeni pracownicy opiniujący umowę, których praca wiąże się z przedmiotem dokumentu.

Do komunikacji w dziedzinie BHP wykorzystywane są m.in. publikacje w Intranecie, mailing do kadry na każdym szczeblu organizacji, szkolenia, webinary i magazyn firmowy Przesył.

Szkolenia ogólne w naszej organizacji obejmują:

 • szkolenia wstępne BHP realizowane w dniu zatrudnienia w formie instruktażu,
 • szkolenia okresowe w dziedzinie BHP, prowadzone dla:

     - pracowników administracyjno-biurowych: 1-sze do 1 roku od dnia zatrudnienia, kolejne co 5 lat;

     - pracowników inżynieryjno-technicznych: 1-sze do 1 roku od dnia zatrudnienia, kolejne co 5 lat;

     - pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych w warunkach szczególnego zagrożenia: co rok;

     - osób na stanowiskach kierowniczych: 1-sze do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia, kolejne co 5 lat;

     - pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych: raz na rok.

Forma szkoleń: samokształcenie kierowanie, z wyłączeniem szkoleń dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (instruktaż).

Nasza spółka oferuje pracownikom Pakiety zdrowotne w ramach abonamentu u jednego z wiodących dostawców takich usług. Pracownicy mają możliwość wyboru zakresu usług. Medycyna pracy jest finansowana przez pracodawcę w całości, a pozostałe usługi dla pracownika – częściowo. W czerwcu 2021 r. zmodyfikowano program profilaktyczny poszerzając go o możliwość ubiegania się o turnus rehabilitacyjny po przechorowaniu na COVID-19.

Dodatkowo, organizacja w ramach Programu „Możesz na nas liczyć” oferuje bezpłatne konsultacje z psychologami, doradcami finansowymi oraz prawnikami. Są one dostępne dla pracowników PSE i członków najbliższej rodziny, w tym dla dzieci w wieku do 25. roku życia, w przypadku gdy posiadają prawny status ucznia lub studenta.

Inną formą wsparcia jest bezpłatny cykl webinarów z cyklu „Bądź zdrów” kierowany do wszystkich pracowników PSE.

Nasza organizacja prowadzi zaplanowane oraz doraźne kontrole środowiska pracy umożliwiające identyfikację zagrożeń i ryzyka oraz prowadzące do minimalizowania wystąpienia zagrożeń. Prowadzone są oceny stanu technicznego. Organizacja zapewnia wykonywanie pomiarów czynników środowiska pracy, takich jak m.in. hałas, pola elektromagnetyczne oraz zagrożenie porażeniowe. Wyniki pomiarów są analizowane i podejmowane są działania zapewniające minimalizację negatywnych skutków na zdrowie i życie pracowników.

Zarządzanie ryzykami i zagrożeniami odbywa się z uwzględnieniem kontroli hierarchii zagrożeń, począwszy od eliminacji. Na terenie obiektów elektroenergetycznych prace szczególnie niebezpieczne są wykonywane przez osoby uprawnione i upoważnione w procesie bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, z zapewnieniem wielostopniowej weryfikacji i asekuracji prowadzonych działań. Ponadto pracownicy mają dostęp do cyklu webinarów „Bądź zdrów” dotyczących ergonomii i higieny pracy.

Wskaźniki wypadkowości
Wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy w PSE

Wskaźnik częstotliwości wypadków wykazuje trend malejący.

Wskaźnik ciężkości wypadków przy pracy w PSE

Wskaźnik ciężkości wypadków wykazuje trend malejący.

Wskaźnik częstości wypadków TRIR (z ang. total recordable incident rate)

[FAT] Wypadek śmiertelny: pojedyncza ofiara śmiertelna (ang. Fatality); wypadek śmiertelny lub śmierć wskutek urazu lub choroby związanych z pracą.

[LTI] Ciężki wypadek przy pracy/wypadek zbiorowy; duży uraz, zachorowanie (ang. Lost Time Injury); uraz lub choroba związane z pracą, które uniemożliwiają pracownikowi podjęcie jakiejkolwiek pracy następnego dnia po zajściu zdarzenia.

[RWC] Lekki wypadek przy pracy; wymagana jest wykwalifikowana pomoc medyczna (ang. Restricted Work Case); pracownik nie może wykonywać swojej pracy następnego dnia, ale jest w stanie podjąć inną pracę lub pracować na swoim stanowisku w niepełnym wymiarze czasu lub nie wykonując wszystkich obowiązków.

[MTC] Lekki wypadek przy pracy; mały uraz, zachorowanie (ang. Medical Treatment Case)

HSEQ w liczbach

Liczba zarejestrowanych niebezpiecznych warunków pracy (unsafe conditions – UC) i niebezpiecznych zachowań (unsafe acts – UA); liczba sprawdzeń HSEQ

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. zarejestrowano:

 • 2413 obserwacji HSEQ (1995 inwestycje, 418 eksploatacja);
 • 1958 niebezpiecznych warunków pracy – UC; 1735 inwestycje, 223 eksploatacja;
 • 213 niebezpieczne zachowania – UA; 196 inwestycje, 17 eksploatacja;
 • 242 pozytywnych obserwacji; 64 inwestycje, 178 eksploatacja.

W tym samym czasie wykonano 552 sprawdzenia HSEQ realizowanych zadań inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Kontrole BHP i ppoż.

W 2021 r. kontrolne stanu BHP oraz ochrony ppoż. prowadzone były na podstawie zatwierdzonego przez Prezesa Zarządu planu kontroli. Kontrole przeprowadzane były przy pomocy list kontrolnych, z zachowaniem reżimu związanego z epidemią COVID-19.

Wymagania HSEQ dla wykonawców zadań inwestycyjnych realizowanych dla PSE

W 2021 r. kontynuowano prace nad poprawą skuteczności nadzoru nad wykonawcami w zakresie HSEQ, tj. w zakresie BHP, ppoż. i ochrony środowiska. Opracowane standardowe klauzule umowne, zawierające wymagania HSEQ, są częścią zapisów umownych. Klauzule te wypracowane zostały w trzech wariantach, gradujących przedmiot i szczegółowość wymagań nakładanych na wykonawców. Zróżnicowanie wariantów klauzul daje możliwość odpowiedniego dopasowania postanowień umownych do zagrożeń występujących podczas realizacji konkretnej umowy.

Klauzule HSEQ są stosowane we wszystkich umowach inwestycyjnych zawieranych przez PSE, a także w odniesieniu do prac utrzymaniowych i eksploatacyjnych (pozwala na to ich uniwersalny charakter). Ich stosowanie wynika z wdrożonych w spółce norm, strategii oraz polityki, ale też z szeroko rozumianej odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego. Dążymy do wspólnego pogłębiania świadomości znaczenia bezpieczeństwa oraz do solidarnego angażowania się w sprawy związane z bezpieczeństwem – pracowników, sprzętu, infrastruktury w środowisku pracy oraz ochrony środowiska.

Od kilku lat PSE stosują taryfikator kar umownych w odniesieniu do stwierdzonych przypadków naruszeń przez wykonawcę określonych przepisów oraz zasad BHP, przepisów i zasad ppoż., a także przepisów i zasad ochrony środowiska. Taryfikator kar jest częścią umów zawieranych z wykonawcami zadań inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych.

Personel zamawiającego – zgodnie z przyjętym harmonogramem sprawdzeń HSEQ – weryfikuje przestrzeganie przez wykonawców przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska podczas realizacji zadań inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Zasady Ratujące Życie PSE

Elementem budowy kultury bezpieczeństwa pracy w PSE jest opracowanie i upowszechnienie wśród pracowników i współpracowników Zasad ratujących życie (ang. life saving rules – LSR).

Zasady to zbiór reguł postępowania, które odnoszą się do największych zagrożeń związanych z działalnością spółki. Opracowanie wskazuje obowiązki osób realizujących pracę i osób je nadzorujących, a także czynności zabronione. LSR publikowane są w formie plakatów i ulotek. Zasady sformułowane zostały, jako hasła wzywające do określonych działań, a mianowicie:

 1. Zachowuj odległości bezpieczne! – ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia, jakie stanowi porażenie prądem elektrycznym i poparzenie łukiem,
  dla prac pod napięciem i w pobliżu napięcia;
 2. Przestrzegaj polecenia na pracę i stosuj listy kontrolne! – dla prac dotyczących majątku sieciowego, wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia, na podstawie pisemnego polecenia;
 3. Przestrzegaj bezpiecznej organizacji pracy w elektroenergetyce!
 4. Pracując na wysokości, zabezpiecz siebie i narzędzia przed upadkiem!
 5. Stosuj odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zawsze, gdy jest to wymagane!
 6. Prowadź bezpiecznie!
 7. Reaguj i zgłaszaj sytuacje niebezpieczne!
Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj