WPŁYW NA GOSPODARKĘ I RYNEKPSE jako solidny partner

Budowanie relacji i partnerstw biznesowych

Regulacje prawne
Jako zamawiający prowadzimy postępowania o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane publiczne i niepubliczne na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) wraz z aktami wykonawczymi oraz na podstawie Procedury udzielania zamówień w PSE S.A. (Procedura).

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia w PSE mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania), wiedzy i doświadczenia, a także dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Tryby udzielania zamówień
Szczegółowy sposób prowadzenia postępowań określają przepisy ustawy Pzp oraz Procedury Udzielania Zamówień w PSE.

Zasady udzielania zamówień
Postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz niepublicznych przygotowujemy i przeprowadzamy zgodnie z podstawowymi zasadami:

  • uczciwej konkurencji,
  • bezstronności i obiektywizmu,
  • równego traktowania wykonawców,
  • przejrzystości.

Zasady te są fundamentalnymi zasadami zamówień publicznych oraz niepublicznych i wynikają z zapisów ustawy Pzp oraz Procedury Udzielania Zamówień.

Jako Zamawiający przestrzegamy wymienionych zasad zarówno w fazie przygotowywania, jak i na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, m.in. opracowując specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołując komisję przetargową. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

Udzielone zamówienia
PSE współpracują z szerokim gronem dostawców, dbając o standardy odpowiedzialności społecznej. W 2021 r. nasza spółka udzieliła 445 zamówienia na realizację zadań inwestycyjnych, dostawy towarów i zakup usług 256 kontrahentom na łączną wartość 1 962 192 415 zł.

Głównymi grupami dostawców PSE byli: wykonawcy prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w zakresie majątku sieciowego, dostawcy aparatury i sprzętu oraz firmy usługowe.

W 2021 roku 99,66 proc. wartości kontraktów przyznano kontrahentom z Polski, 0,31 proc. kontrahentom z krajów Unii Europejskiej a pozostałe 0,03 proc. kontrahentom spoza Unii Europejskiej.

Nasza polityka zakupowa realizowana jest zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami; ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi do ustawy, Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26 lutego 2014 r. ws. udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z 13 lipca 2009 r. ws. koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz Komunikatem wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02). W pracy z dostawcami zależy nam na zbudowaniu trwałych więzi i partnerskich relacji.

Wszystkie działania prowadzone przez naszych wykonawców są realizowane są jako działania PSE i wpływają na percepcję odbioru wizerunku naszej spółki jako inwestora. Dlaczego tak ważne są wysokie standardy i spójne wytyczne dotyczące współpracy wykonawców z lokalnymi społecznościami, o które dbamy na co dzień.

Kluczowe liczby

W roku 2021 r. nasza spółka podpisała umowy na dwukrotnie wyższe wartości w stosunku do roku 2020 w zakresie przesyłowym (głównie umowy na usługi systemowe i dyspozycyjności). Zawarliśmy również wiele dużych umów w zakresie inwestycyjnym (CJI – umowy na roboty budowlane) oraz dostawy inwestorskie (przewody fazowe, przekładniki i wyłączniki), Wydatki CJI w skali roku wzrosły o 872 mln zł (z 283 mln w 2020 r. do 1 155 mln zł w 2021 r.). O 65 mln zł wzrosły też nakłady w Departamencie Eksploatacji.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj