ZARZĄDZANIE (G)Zarządzanie obszarem etyki i przeciwdziałanie korupcji

System Compliance

W naszej organizacji wdrożyliśmy i doskonalimy system compliance (od ang. zgodność), zapewniający zgodność działania spółki z prawem, wewnętrznymi regulacjami oraz standardami etycznymi. W 2021 r. powstała nowa wersja Polityki compliance, która objęła swoim zakresem dodatkowo wpływ na środowisko, BHP oraz przestrzeganie zasad ochrony konkurencyjności i prawa antymonopolowego. Dodatkowo, aby podkreślić rolę zapobiegania korupcji, utworzona została nowa, dedykowana Polityka antykorupcyjna.

Pracowników PSE obowiązuje Kodeks etyki, który jest ogólnodostępny w wewnętrznej sieci (intranet). Kodeks stanowi istotny element Polityki personalnej, definiującej oczekiwane postawy wobec pracowników. Dodatkowo, z myślą o naszych kontrahentach zamieściliśmy w sieci zewnętrznej (na stronie WWW) Zasady postępowania dla partnerów biznesowych.

Wdrożony i stosowany Kodeks etyki PSE uwzględnia też elementy różnorodności. Przestrzegamy prawa w zakresie niedyskryminowania w zatrudnieniu m.in. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, wyznanie, a także ze względu na formę lub czas zatrudnienia.

Przyjęliśmy politykę „zero tolerancji” dla wszelkiego rodzaju nadużyć i niestosownych zachowań, przez które rozumiane są zarówno takie sytuacje, jak przyjmowanie korzyści majątkowych od dostawców usług, kradzież lub niezachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, jak i inne niedopuszczalne zachowania, jak mobbing oraz molestowanie. Do bezwarunkowego przestrzegania zasady „zero tolerancji” dla nadużyć i niestosownych zachowań zobligowany jest każdy pracownik PSE.

Nasi pracownicy mają możliwość zgłaszania wszelkich nadużyć anonimowo, na adres mailowy wskazany na stronie głównej w serwisie intranetowym, a także przez telefon kontaktowy do Pełnomocnika ds. Compliance. Rozpoczęliśmy również prace nad uruchomieniem dedykowanej zewnętrznej platformy do dokonywania zgłoszeń. Na rok 2022 zaplanowaliśmy przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na ten temat.

Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii w 2021 roku

W sposób cykliczny prowadzimy pogram Kompas na start dedykowany nowo zatrudnionym pracownikom. Jego elementem jest system compliance, w tym etyka. W 2021 r. zostały przeprowadzone obowiązkowe e-learningowe szkolenia dla wszystkich nowych pracowników PSE, odrębnie z Kodeksu etyki i z Polityki compliance.

W 2022 r. planowana jest konferencja dotycząca zapobiegania korupcji, wartości i etyki naszej spółki dla kontrahentów PSE. Realizacja planu będzie zależna od sytuacji epidemiologicznej.

Nasze działania antykorupcyjne

W roku 2021 funkcjonujący w PSE system przeciwdziałania korupcji i nadużyciom został wsparty nową regulacją wewnętrzną, jaką jest Polityka Antykorupcyjna. Podstawowym założeniem wprowadzenia tego dokumentu była potrzeba skierowania do wewnątrz i na zewnątrz spółki (kontrahenci, dostawcy, wykonawcy) komunikatu: „Zero tolerancji dla korupcji i nadużyć”.

Działania podjęte w roku 2021 w ramach przeciwdziałania korupcji w PSE

Wyłoniono dostawcę usługi w zakresie dostawy oprogramowania do obsługi zgłoszeń Sygnalistów. Tym samym osoby z zewnątrz oraz pracownicy, współpracownicy i inni zyskają narzędzie do anonimowego zgłaszania nieprawidłowości z obszaru korupcji i compliance. Do czasu wprowadzenia wymienionej platformy zgłoszeniowej jednym z funkcjonujących w spółce kanałów zgłoszeniowych w zakresie nieprawidłowości jest przeznaczony specjalnie do tego celu adres e-mail: sygnal@pse.pl. Informacja o kanałach zgłoszeniowych wraz z numerem telefonu do Pełnomocnika Zarządu ds. Antykorupcji opublikowane są na oficjalnej stronie internetowej PSE w podrozdziale „System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom”. PSE publikują także stały komunikat z danymi kontaktowymi Pełnomocnika Antykorupcji na stronie intranetowej (wewnętrznej stronie PSE). Sposób i możliwość komunikowania o nieprawidłowościach, których było się świadkiem jest także elementem informacji dla nowych pracowników PSE w ramach szkolenia o nazwie „Kompas na start”.

W przypadku projektów rozwoju sieci przesyłowej dofinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, nieprawidłowości lub nadużycia mogą być zgłaszane drogą mailową: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub korzystając z formularza opublikowanego na stronie: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci.

Wszyscy członkowie Zarządu spółki zaakceptowali Politykę Antykorupcyjną PSE.

Wprowadzenie Polityki Antykorupcyjnej zostało zakomunikowane wszystkim pracownikom PSE.

W ramach każdej zawieranej umowy (nowej lub aneksu), poprzez stosowne klauzule umowne, PSE wymagają, żeby nasi partnerzy biznesowi zapoznali się z Polityką Antykorupcyjną. PSE wymagają dodatkowo, żeby nasi kontrahenci każdorazowo potwierdzali pisemnie, iż zobowiązują się do zapobiegania przestępstwom noszącym znamiona korupcji i ich działania nie są i nie będą obarczone tego rodzaju nadużyciami.

Spółka w roku 2021 podjęła także pracę nad poszerzeniem zakresu badania wiarygodności kontrahentów także w kontekście zagrożeń korupcyjnych. Umowy, projekty regulacji wewnętrznych, aneksy umowne oraz Wnioski skierowane do Zarządu są sprawdzane pod kątem potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć.

W 2021 r. nasza spółka nie zgłaszała oraz nie była stroną w postępowaniach związanych z możliwością popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj