WPŁYW NA GOSPODARKĘ I RYNEKRozwój systemu przesyłowego

Podstawą zrównoważonego rozwoju krajowej gospodarki jest zapewnienie niezbędnej ilości energii elektrycznej wszystkim odbiorcom. Dążymy do tego, aby system przesyłowy zapewniał niezawodność dostaw energii elektrycznej zarówno obecnie, jak i w przyszłości. To nasza odpowiedzialność.

Plan rozwoju sieci przesyłowej (PRSP) określa przedsięwzięcia rozwojowe sieci przesyłowej, których realizacja ma zapewnić w perspektywie długoterminowej pokrycie krajowego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną. Do głównych czynników wpływających na kierunki rozwoju sieci przesyłowej należą: wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, rozwój źródeł wytwórczych oraz konieczność zwiększenia wykorzystania połączeń transgranicznych.

Projekt PRSP na okres 2023-2032 przynosi pierwszą dużą rewolucję technologiczną zgodną ze wzorcami pochodzącymi z bardzo rozwiniętych systemów elektroenergetycznych, z dużym udziałem OZE w miksie wytwórczym. Jest nią budowa linii HVDC łączącej północ i południe Polski. Celem inwestycji jest umożliwienie przesłania energii z północy kraju, wytworzonej w lądowych i morskich źródłach wiatrowych, na południe Polski, do zlokalizowanego tam przemysłu. Alternatywą wobec tego przedsięwzięcia byłaby rozbudowa sieci 400 kV, cechującą się istotnymi i kosztownymi ograniczeniami.

Projekt PRSP 2023-2032 jest wynikiem kilku lat doświadczeń w stosowaniu nowatorskich analiz techniczno-ekonomicznych, w zakresie planowania inwestycji w sieć przesyłową. Do jego stworzenia wykorzystano metody i narzędzia obliczeniowe zastosowane przy opracowywaniu poprzedniej edycji PRSP. Nakreślenie zbioru inwestycji w sieć zostało poprzedzone fundamentalną analizą scenariuszy rozwoju otoczenia i wnętrza systemu elektroenergetycznego. Wszystko w celu wytypowania takich inwestycji, które będą wnosiły wkład w bezpieczeństwo zasilania odbiorców w każdych warunkach.

Inwestycje prezentowane w projekcie PRSP mają na celu wsparcie:

 • zobowiązań Polski do osiągnięcia celu krajowego w zakresie udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii,
 • rządowego planu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku,
 • rządowego planu budowy mocy jądrowych,
 • przyłączeń nowych jednostek wytwórczych zgodnie z wynikami aukcji rynku mocy na lata 2023-2026,
 • poprawy warunków zasilania, w tym minimalizacji ograniczeń sieciowych w całym systemie – w szczególności w kontekście planowanej budowy źródeł odnawialnych (wiatrowych) w Polsce Północnej, zarówno na morzu, jak i na lądzie.

Przy sporządzaniu PRSP 2023-2032 brano pod uwagę uwarunkowania prawne wynikające z:

 • koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
 • planów zagospodarowania przestrzennego województw,
 • polityki energetycznej Polski,
 • 10-letniego planu rozwoju ENTSO-E TYNDP,
 • realizacji umów o przyłączenie oraz określonych warunków przyłączenia do sieci przesyłowej,
 • realizacji innych zobowiązań, w tym uzgodnień z OSD,
 • regulacji unijnych.

Planowane nakłady na inwestycje infrastrukturalne

W projekcie Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032 w perspektywie 2036 r. znalazło się 260 zamierzeń inwestycyjnych dotyczących rozbudowy i modernizacji sieci przesyłowej. Szacowana wartość planowanych nakładów na realizację wszystkich inwestycji dla tego okresu wynosi ok. 35,9 mld zł.

Efekty systemowe, jakie zostaną osiągnięte w wyniku realizacji inwestycji do roku 2032 oraz do roku 2036 

Realizacja inwestycji infrastrukturalnych

Portfel inwestycji sieciowych

W 2021 r. PSE cyklicznie aktualizowały Portfel inwestycji stanowiący jedno z podstawowych narzędzi zarządzania projektami inwestycyjnymi.

Portfel inwestycji PSE jest zbiorem projektów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury sieciowej pogrupowanych w programy inwestycyjne. Wszystkie projekty inwestycyjne ujęte w Portfelu inwestycji sieciowych są pogrupowane w programy inwestycyjne w zależności od: znaczenia strategicznego (programy strategiczne), lokalizacji i wzajemnych zależności projektów (programy obszarowe) oraz charakteru prac wspierających realizację pozostałych projektów inwestycyjnych (np. dostawy inwestorskie, kwestie formalno-prawne). W szczególnych przypadkach dopuszczona jest przynależność projektów innych niż związane z infrastrukturą sieciową.

Portfel inwestycji sieciowych obejmuje 5 programów strategicznych oraz 5 programów obszarowych (stan na 25.01.2022 r.):

Program 1.
Program strategiczny „Wyprowadzenie mocy z El. Kozienice wraz z poprawą warunków zasilania północno-wschodniej Polski”: 13 projektów inwestycyjnych.

Program 2.
Program strategiczny „Wyprowadzenie mocy z El. Turów wraz z poprawą warunków zasilania południowo-zachodniej Polski”: 16 projektów inwestycyjnych.

Program 3.
Program strategiczny „Wyprowadzenie mocy z El. Dolna Odra i OZE wraz z poprawą warunków zasilania północno-zachodniej Polski”: 17 projektów inwestycyjnych.

Program 4.
Program strategiczny „Wyprowadzenie mocy z OZE wraz z poprawą warunków zasilania północnej Polski – część wschodnia”: 24 projekty inwestycyjne.

Program 5.
Program strategiczny „Wyprowadzenie mocy z El. Bełchatów wraz z poprawą warunków zasilania centralnej Polski”: 28 projektów inwestycyjnych.

Program 7.
Program obszarowy „Południe”: 27 projektów inwestycyjnych.

Program 8.
Program obszarowy „Zakończenie formalne realizacji inwestycji”: 14 projektów inwestycyjnych.

Program 9.
Program strategiczny „Budowa połączeń podmorskich i magazynów energii”: 2 projekty inwestycyjne.

Program 10.
Program obszarowy „Dostawy inwestorskie”: 18 projektów inwestycyjnych.

Program 11.
Program strategiczny „Wyprowadzenie mocy z OZE wraz z poprawą warunków zasilania północnej Polski – część zachodnia”: 10 projektów inwestycyjnych.

Wpływ na zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki i rozwój gospodarczy Polski

Spośród 169 projektów inwestycyjnych realizowanych przez PSE 72 inwestycje realizowane w grudniu 2021 r. miały nadany priorytet 1. Projekty priorytetowe definiowane są jako najważniejsze dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego. Ich realizacja umożliwi przyłączenie i wyprowadzenie mocy z obecnie budowanych źródeł wytwórczych oraz jej przesyłanie do odbiorców.

Przykłady inwestycji priorytetowych realizowanych w ramach programów inwestycyjnych

Projekty inwestycyjne o priorytecie 1 realizowane są w ramach następujących programów inwestycyjnych:

Program strategiczny 1 ─ „Wyprowadzenie mocy z El. Kozienice wraz z poprawą warunków zasilania północno-wschodniej Polski”
Celem realizacji inwestycji wchodzących w skład Programu 1 jest zapewnienie niezawodnego wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice po rozbudowie jej o nowy blok o mocy 1000 MW oraz poprawa pewności zasilania obszarów północnej i północno-wschodniej części KSE oraz aglomeracji warszawskiej.

Program strategiczny 2 ─ „Wyprowadzenie mocy z El. Turów wraz z poprawą warunków zasilania południowo-zachodniej Polski”
Celem realizacji inwestycji wchodzących w skład Programu 2 jest zapewnienie niezawodnego wyprowadzenia mocy z Elektrowni Turów po rozbudowie jej o nowy blok o mocy 480 MW oraz poprawa pewności zasilania obszarów południowo-zachodniej części KSE, a szczególnie największego odbiorcy na tym obszarze – Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi (KGHM). Inwestycje ujęte w Programie 2 mają również znaczący wpływ na możliwości przesyłania energii i zasilania północnych obszarów kraju oraz mają wpływ na możliwości wymiany transgranicznej na przekroju synchronicznym (połączenia pomiędzy Polską a Niemcami, Czechami i Słowacją), szczególnie w kierunku importu.

Program strategiczny 3 ─ „Wyprowadzenie mocy z El. Dolna Odra i OZE wraz z poprawą warunków zasilania północno-zachodniej Polski”
Celem realizacji inwestycji wchodzących w skład Programu 3 jest zapewnienie niezawodnego wyprowadzenia mocy z Elektrowni Dolna Odra, a także z farm wiatrowych i źródeł fotowoltaicznych istniejących, bądź planowanych w północnej części kraju oraz poprawa pewności zasilania obszarów północno-zachodniej części KSE. Inwestycje ujęte w Programie 3 mają również znaczący wpływ na możliwości wymiany transgranicznej na przekroju synchronicznym (połączenia pomiędzy Polską a Niemcami, Czechami i Słowacją), szczególnie w kierunku importu.

Program strategiczny 4 ─ „Wyprowadzenie mocy z OZE wraz z poprawą warunków zasilania północnej Polski – część wschodnia”
Celem realizacji inwestycji wchodzących w skład Programu 4 jest zapewnienie niezawodnego wyprowadzenia mocy z farm wiatrowych znajdujących się w północnej części kraju, poprawa pewności zasilania obszarów północnej części KSE oraz możliwości wymiany transgranicznej z systemem elektroenergetycznym Szwecji i w przyszłości Litwy.

Program strategiczny 5 ─ „Wyprowadzenie mocy z El. Bełchatów wraz z poprawą warunków zasilania centralnej, wschodniej i północno-zachodniej Polski”
Celem realizacji inwestycji wchodzących w skład Programu 5 jest zapewnienie niezawodnego wyprowadzenia mocy z Elektrowni Bełchatów oraz poprawa pewności zasilania obszarów centralnej, wschodniej i północno-zachodniej części KSE, w tym aglomeracji łódzkiej i szczecińskiej. Inwestycje ujęte w Programie 5 mają również znaczący wpływ na poprawę niezawodności infrastruktury teletechnicznej i łączności. Część inwestycji ma charakter lokalny, związany przede wszystkim z rozbudową i modernizacją istniejącego majątku sieciowego.

Program obszarowy 7 ─ „Południe”
Celem realizacji inwestycji wchodzących w skład Programu 7 jest zapewnienie niezawodności pracy sieci przesyłowej w południowej części kraju położonej poniżej umownej linii Warszawa-Poznań. Są to zarówno inwestycje o charakterze lokalnym związane przede wszystkim z rozbudową i modernizacją istniejącego majątku sieciowego oraz inwestycje większe związane z budową nowych linii 400 kV w kierunku północ - południe.

Program strategiczny 9 ─ „Budowa połączeń podmorskich i magazynów energii”
Celem realizacji inwestycji wchodzących w skład Programu 9 jest zapewnienie niezawodności pracy sieci przesyłowej oraz umożliwienie synchronizacji krajów bałtyckich z Europą kontynentalną.

Program obszarowy 10 ─ „Dostawy inwestorskie”
Celem realizacji projektów wchodzących w skład Programu 10 jest zapewnienie dostaw inwestorskich autotransformatorów i dławików dla realizowanych inwestycji sieciowych oraz dostaw wybranych urządzeń i aparatury dla projektów inwestycyjnych i zadań eksploatacyjnych.
Projekty w zakresie dostaw wyłączników, odłączników, uziemników, zabezpieczeń szyn zbiorczych, zabezpieczeń pola, przekładników, przewodów fazowych, linii i systemów kablowych, ograniczników przepięć, modułów wyłącznikowych typu MTS oraz SSiN mają na celu zoptymalizowanie procesów zakupowych w spółce oraz obniżenie wydatków inwestycyjnych i eksploatacyjnych poprzez osiągnięcie efektu skali.

Program strategiczny 11 ─ „Wyprowadzenie mocy z OZE wraz z poprawą warunków zasilania północnej Polski – część zachodnia”
Celem realizacji projektów wchodzących w skład Programu 11 jest zapewnienie niezawodnego wyprowadzenia mocy z farm wiatrowych i źródeł fotowoltaicznych istniejących, bądź planowanych w północnej części kraju po stronie zachodniej oraz poprawa pewności zasilania obszarów północno-zachodniej części KSE.

Kluczowe liczby

poniesione nakłady inwestycyjne w 2021 roku.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj