WPŁYW NA GOSPODARKĘ I RYNEKNasz wpływ na rozwój gospodarczy Polski

Nasza podstawowa działalność oraz dodatkowe przedsięwzięcia generują pozytywne impulsy w polskiej gospodarce. Analiza wpływu działalności PSE na gospodarkę z wykorzystaniem modelu Leontiefa wykazała, że mamy istotny wkład w tworzenie wartości dodanej i miejsc pracy, a dzięki odprowadzanym podatkom - także w rozwój regionu.

Skala i zakres działalności sprawiają, że nasza spółka jest także istotnym płatnikiem składek, opłat i podatków na rzecz państwa oraz samorządów. Środki te trafiają zarówno do budżetu centralnego, jak i lokalnych budżetów samorządowych, a następnie przeznaczane są na inwestycje oraz działania wpływające na poprawę życia Polaków, np. inwestycje w infrastrukturę, edukację czy bezpieczeństwo obywateli.

Na potrzeby przeprowadzenia analizy wpływu działalności PSE na gospodarkę skorzystaliśmy z modelu przepływów międzygałęziowych (tzw. model Leontiefa). Za jego pomocą został obliczony wpływ działalności PSE w trzech kategoriach:

 • Wytworzona wartość dodana
 • Wynagrodzenia
 • Zatrudnienie

Dla każdej z wymienionych kategorii, wpływ PSE został pokazany w trzech wymiarach:

 • Efekt bezpośredni – wynikający z działalności podstawowej PSE
 • Efekt pośredni – generowany wśród dostawców i podmiotów z branż powiązanych
 • Efekt indukowany – dalszy wzrost generowany na skutek wzrostu przychodów gospodarstw domowych

W tegorocznym raporcie, tak jak w ub.r., oprócz wpływu działalności operacyjnej, dodatkowo został obliczony wpływ wydatków inwestycyjnych (CAPEX). Popyt inwestycyjny jest elementem popytu końcowego w gospodarce, który stanowi impuls dla produkcji globalnej. Za pomocą modelu Leontiefa, obliczono mnożniki input-output, które pokazują w jaki sposób wzrost popytu końcowego przekłada się na wzrost produkcji globalnej.

Wartość dodana

Wartość dodana to różnica pomiędzy produkcją globalną a zużyciem pośrednim.

Produkcja globalna to suma:

 • przychodów ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) własnej produkcji',
 • zmiany stanu zapasów produktów,
 • kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby,
 • marży handlowej na towarach zakupionych do odsprzedaży.

Zużycie pośrednie obejmuje: łącznie wartość zużytych materiałów netto, surowców, paliw, energii, gazów technicznych, usług obcych, wydatki na podróże służbowe i inne koszty1.

1Dla PSE zużycie pośrednie zostało obliczone na podstawie danych z rachunku zysków i strat poprzez agregację kosztów do poziomu gałęzi gospodarki uwzględnionych w modelu. Następnie odjęto tzw. koszty osierocone oraz środki przekazywane przez PSE do Zarządcy Rozliczeń z tytułu opłaty OZE, gdyż koszty te nie stanowią elementu zużycia pośredniego. Takie podejście zastosowano również przy obliczeniach we wcześniejszych latach (2017, 2018, 2020).

Wartość dodana wytworzona dzięki działalności operacyjnej i inwestycyjnej PSE

łączna wartość dodana wygenerowana w polskiej gospodarce w 2021 roku dzięki działalności operacyjnej i inwestycyjnej PSE.

Wartość dodana wytworzona w gospodarce dzięki działalności operacyjnej i inwestycyjnej PSE w latach 2020-2021 (mld zł)

Wartość dodana wytworzona dzięki działalności operacyjnej:

 • 11,25 mld zł - łączna wartość dodana wygenerowana w polskiej gospodarce w 2021 roku dzięki działalności PSE. Za taką kwotę można by wybudować 5 elektrowni gazowo-parowych, o mocy w sumie ponad 2 815 MW2.
 • 3,04 mld zł - bezpośrednia wartość dodana wytworzona przez PSE w sektorze elektroenergetycznym (produkcji oraz przesyłu energii elektrycznej).
 • W branżach, w których PSE dokonuje zakupów sprzętu, materiałów i usług oraz w branżach z nimi powiązanych spółka przyczyniła się do wytworzenia łącznie ponad 6,38 mld zł wartości dodanej.
 • Wynagrodzenia wypłacane pracownikom PSE, pracownikom dostawców i podwykonawców w całym łańcuchu dostaw stworzyły impuls popytowy i pozwoliły wytworzyć dodatkowo w 2021 roku indukowaną wartość dodaną, która wyniosła 1,83 mld zł.

 

 2Jako koszt referencyjny przyjęto koszt zaprojektowania i budowy przez spółkę Energa gazowo – parowej elektrowni w Grudziądzu o mocy 563 MW. 

Wartość dodana wytworzona w gospodarce dzięki działalności operacyjnej PSE w 2021 roku (mld zł)

W porównaniu r/r wartość dodana wytworzona w gospodarce dzięki działalności PSE była o większa o 5,51 mld zł. To kwota, która mogłaby pozwolić na dofinansowanie w maksymalnej wysokości ponad 80 400 wniosków w ramach trzeciej części programu Czyste Powietrze3.

Tak znacząca różnica pomiędzy rokiem 2020 oraz 2021 jest efektem rozpoczęcia funkcjonowania rynku mocy, co wpłynęło także na znacznie wyższe wyniki w porównaniu do roku 2020 również dla pozostałych wskaźników.

3Maksymalna możliwa wysokość dofinansowania to 69 tys. zł. W sumie, możliwe byłoby dofinansowanie 80 449 wniosków. Dane dotyczące wysokości dofinansowania za: https://czystepowietrze.gov.pl/nowa-czesc-programu-czyste-powietrze-wsparcie-nawet-do-69-tys-zl/

 

Wartość dodana wytworzona w gospodarce dzięki działalności operacyjnej PSE w latach 2020-2021 (mld zł)

Wartość dodana wytworzona w gospodarce dzięki działalności operacyjnej PSE w 2021 roku (mld zł)

Wartość dodana wytworzona dzięki działalności inwestycyjnej PSE:

 • 705,5 mln zł - łączna wartość dodana wygenerowana w polskiej gospodarce w 2021 roku dzięki działalności inwestycyjnej PSE w zakresie budowy, rozbudowy oraz modernizacji stacji i linii elektroenergetycznych. Za taką kwotę można by kupić 20 elektrycznych składów pociągów4.

4Jako koszt referencyjny przyjęto koszt zakupu w 2022 roku dwóch składów przez Województwo Pomorskie od spółki Newag

 

Wartość dodana wytworzona w poszczególnych branżach dzięki działalności inwestycyjnej PSE w 2021 roku (tys. zł)

Wynagrodzenia

PSE zatrudnia ponad 2 700 osób, którym wypłaca wynagrodzenia. Poprzez swoją działalność wpływa także na dostawców i inne powiązane podmioty, przez co generuje dodatkowe wynagrodzenia w gospodarce.

Wynagrodzenia wytworzone dzięki działalności operacyjnej i inwestycyjnej PSE:

 • 1,829 mld zł – łączna wartość wynagrodzeń wytworzonych w polskiej gospodarce w 2021 roku dzięki działalności operacyjnej i inwestycyjnej PSE. Za taką kwotę można by zatrudnić przez rok ponad 13 850 ekspertów – projektantów linii energetycznych5.

5Przyjęto wynagrodzenie miesięczne – 11 000 zł brutto, za: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zarobki-w-branzy-energetycznej-8265018.html 

 

Wynagrodzenia wytworzone w gospodarce dzięki działalności PSE w 2021 roku (tys. zł)

Liczone w relacji rocznej wynagrodzenia wytworzone w gospodarce dzięki działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej PSE były wyższe o 100 proc.

 

Wynagrodzenia wytworzone w gospodarce dzięki działalności operacyjnej i inwestycyjnej PSE w roku 2020 i 2021 (tys. zł)

Wynagrodzenia wytworzone dzięki działalności operacyjnej PSE:

 • 1,694 mld zł – łączna wartość wynagrodzeń wytworzonych w polskiej gospodarce w 2021 roku dzięki działalności PSE, to ponad 4 razy więcej niż budżet przeznaczony przez NCBiR w ramach drugiego konkursu na projekty z zakresu energetyki solarnej, energetycznego wykorzystania odpadów i ciepła z gazów poprocesowych oraz geotermii w ramach programu „Nowe technologie w zakresie energii"6.
 • Ponad 247,7 mln zł wyniosła suma wynagrodzeń netto w PSE w 2021 roku.
 • 1,096 mld zł – suma wynagrodzeń, które dostawcy oraz poddostawcy mogli wypłacić swoim pracownikom dzięki zakupom u dostawców oraz powiązaniom w gospodarce pomiędzy poszczególnymi gałęziami.
 • Ponad 349,8 mln zł – suma wynagrodzeń wygenerowanych w 2021 roku w sposób indukowany, tzn. wynikających z wzrostu dochodów oraz konsumpcji gospodarstw domowych.

6Budżet przeznaczony przez NCBiR na projekty w programie strategicznym "Nowe technologie w zakresie energii" to 390 mln zł. Dane za: https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C91606%2Cncbr-ponad-390-mln-zl-na-projekty-dotyczace-energetyki-odnawialnej-trafi-do 

Wynagrodzenia wytworzone w gospodarce dzięki działalności operacyjnej PSE w 2021 roku (tys. zł)

W porównaniu do roku 2020, w 2021 roku wynagrodzenia wytworzone w gospodarce dzięki działalności PSE były wyższe o 920 454 tys. zł. To prawie połowa budżetu zaplanowanego przez miasto Warszawa na rok 2022 na oczyszczanie i ochronę środowiska7.

7Budżet miasta Warszawa na oczyszczanie i ochronę środowiska wynosi 2 mld zł. Dane za: https://um.warszawa.pl/kierunki-wydatkow-2022

 

Wynagrodzenia wytworzone w gospodarce dzięki działalności operacyjnej PSE w latach 2020-2021 (tys. zł)

Wynagrodzenia wytworzone w poszczególnych branżach dzięki działalności operacyjnej PSE w 2021 roku (tys. zł) 

Wynagrodzenia wytworzone dzięki działalności inwestycyjnej PSE:

 • 134,8 mln zł – łączna wartość wynagrodzeń wytworzonych w polskiej gospodarce w 2021 roku dzięki działalności inwestycyjnej PSE w zakresie budowy, rozbudowy oraz modernizacji stacji i linii elektroenergetycznych. 

 

Wynagrodzenia wytworzone w poszczególnych branżach dzięki działalności inwestycyjnej PSE w 2021 roku (tys. zł)

Zatrudnienie

Zatrudnienie to istotny obszar wpływu – zarówno gospodarczego, jak i społecznego. PSE poprzez swoją działalność nie tylko tworzą i utrzymują miejsca pracy w swojej organizacji, ale też wpływają na zatrudnienie u dostawców oraz w podmiotach powiązanych w całej gospodarce.

Liczba miejsc pracy utrzymanych dzięki działalności operacyjnej i inwestycyjnej PSE:

 • 39 395 miejsc pracy – łączna liczba miejsc pracy utrzymanych w polskiej gospodarce w 2021 roku dzięki działalności operacyjnej i inwestycyjnej PSE.

 

Miejsca pracy utrzymane w gospodarce dzięki działalności PSE w 2021 roku (liczba miejsc pracy)

W porównaniu do roku 2020, w 2021 r. liczba miejsc pracy utrzymanych w gospodarce dzięki działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej PSE była większa o 119 proc.

 

Miejsca pracy utrzymane w gospodarce dzięki działalności operacyjnej i inwestycyjnej PSE w latach 2020-2021 (liczba miejsc pracy)

Liczba miejsc pracy utrzymanych dzięki działalności operacyjnej PSE:

 • 36 683 miejsca pracy – łączna liczba miejsc pracy utrzymana w polskiej gospodarce w 2021 roku dzięki działalności PSE. To dwa razy więcej osób, niż mógłby pomieścić stadion Widzewa w Łodzi 8.
 • W 2021 roku przeciętna liczba zatrudnionych w PSE wyniosła 2 708 pracowników.
 • Poprzez codzienną działalność, realizowane inwestycje oraz inne zadania w ramach których PSE współpracuje z wieloma firmami z różnych branż, utrzymywanych jest 24 559 miejsc pracy w różnych branżach.
 • Efekt indukowany działalności PSE, to 9 416 miejsca pracy w całej gospodarce.


8
Stadion mieści 18 018 osób. Dane za: stadiony.net/stadiony/pol

Miejsca pracy utrzymane w gospodarce dzięki działalności PSE w 2021 roku (liczba miejsc pracy)

W porównaniu do roku 2020, w 2021 r. liczba miejsc pracy utrzymanych w gospodarce dzięki działalności PSE była większa o 21 262. To więcej niż liczba wszystkich studentów Politechniki Wrocławskiej, studiujących na studiach I i II stopnia9.

9Na Politechnice Wrocławskiej na studiach I i II stopnia uczy się 20 431 studentów. Dane za: https://pwr.edu.pl/uczelnia/informacje-ogolne/fakty-i-liczby 

 

Miejsca pracy utrzymane w gospodarce dzięki działalności PSE w latach 2020-2021 (liczba miejsc pracy)

Miejsca pracy utrzymane w poszczególnych branżach dzięki działalności PSE w 2021 roku (liczba miejsc pracy)

Liczba miejsc pracy utrzymanych dzięki działalności inwestycyjnej PSE:

 • 2 712 miejsc pracy – łączna liczba miejsc pracy utrzymanych w polskiej gospodarce w 2021 roku dzięki działalności inwestycyjnej PSE w zakresie budowy, rozbudowy oraz modernizacji stacji i linii elektroenergetycznych.


Miejsca pracy utrzymane w poszczególnych branżach dzięki działalności inwestycyjnej PSE w 2021 roku (liczba miejsc pracy)

Podatki i opłaty

Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym sprzedaż produktów i usług czy zatrudnianie pracowników, skutkuje koniecznością odprowadzania określonych podatków i składek na rzecz państwa, które następnie przekazywane są obywatelom w formie inwestycji, programów społecznych, usług ochrony zdrowia, edukacji i wielu innych.

 • 1,081 mld zł - łączna kwota podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzonych do budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2021 roku przez PSE. Za taką kwotę można by przeprowadzić termomodernizację ponad 27 000 budynków o powierzchni 100 m2 10.
 • Łączna kwota podatków, opłat i składek była o 85 mln 584 tys. zł wyższa niż w roku 2020. Za taką kwotę można by zaprojektować i stworzyć prawie 430 parków kieszonkowych11.
 • 301,911 mln zł – suma wpłat z tytułu podatków dochodowych (PIT i CIT) w roku 2021.

10Przyjęto koszt termomodernizacji 400 zł/m2, na podstawie: https://www.gridw.pl/naszym-zdaniem/271-warto-wykonac-termomodernizacje-domu-jednorodzinnego 
11Przyjęto koszt zaprojektowania i stworzenia jednego parku = 200 000 zł, za kwotę 85 mln 584 można by stworzyć dokładnie 427 parków, za: https://bo.um.warszawa.pl/site/costs  

Rozkład podatków, opłat i składek odprowadzonych przez PSE w roku 2021 (w %)

Jest to rozkład wszystkich podatków wpłacanych przez PSE na rzecz Państwa. Do budżetu centralnego trafia 65,4 proc. łącznej kwoty podatków, a do budżetów lokalnych 34,6 proc.12.

W porównaniu do roku 2020, podatki wpłacone w roku 2021 do budżetu centralnego były wyższe o 63,5 mln zł, a do budżetów lokalnych, w sumie o 21 mln zł.

Ponad 65proc. podatków, opłat i składek odprowadzonych przez PSE w roku 2021 to składki odprowadzone do budżetu centralnego z różnych, niżej wymienionych tytułów. Zostały one odprowadzone z tytułu następujących podatków:

12W obliczeniach uwzględniono podział wpływów z podatków CIT i PIT pomiędzy budżetem centralnym a budżetami jednostek samorządowych. 

 

Rozkład podatków, opłat i składek odprowadzonych przez PSE do budżetu centralnego w roku 2021 (w %)

Pozostałe 34,6 proc. to składki odprowadzone do budżetów lokalnych (wg poniższej ukazanego podziału).

 

Rozkład podatków, opłat i składek odprowadzonych przez PSE do budżetów JST w roku 2021 (w %)

Najwięksi lokalni beneficjenci podatkowi

W sumie do budżetów województw trafiło ponad 36, 27 mln zł z tytułu podatków zapłaconych przez PSE. To o prawie 10 mln więcej niż w roku 2020. Za taką kwotę można zainstalować panele fotowoltaiczne o mocy 5 kWp na prawie 400 budynkach13.

Do budżetów powiatów PSE wpłaciło w 2021 roku prawie 10,5 mln zł.

13Przyjęto uśredniony koszt 5kWp = 25 000, na podstawie: https://lepiej.tauron.pl/zielona-energia/ile-kosztuje-fotowoltaika-koszt-instalacji-i-urzadzen/ Suma wpłat PSE do budżetów 6 największych beneficjentów podatkowych na szczeblu powiatu (w proc.)

W 2021 roku PSE wpłaciło prawie 327,5 mln zł podatków do budżetów gmin. Za taką kwotę można by wybudować ponad 16 km ścieżki rowerowej14.

Największa część tej kwoty – 12% trafiła do budżetu gminy Konstancin – Jeziorna.

14Przyjęto koszt 1km ścieżki rowerowej – 2 000 000 zł, za: https://budzet.krakow.pl/207751,artykul,twoje_bo.html/247637,artykul,cennik_2021.html 

 

Suma wpłat PSE do budżetów 6 największych beneficjentów podatkowych na szczeblu gminy (w proc.)

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj