WPŁYW NA ŚRODOWISKO I DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATU (E)Kompensacja przyrodnicza w związku z budową linii lub stacji

Na etapie realizacji i eksploatacji infrastruktury sieciowej możemy zaobserwować negatywne oddziaływanie na siedliska fauny i flory, co może wpłynąć na zmniejszenie różnorodności biologicznej. W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania, realizacja inwestycji poprzedzana jest fazą planowania i analiz, pozwalającą na ograniczenie jej wpływu na gatunki chronione oraz pozostałe. Tam, gdzie jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, pozyskuje się decyzje środowiskowe potwierdzające, że prace oraz eksploatacja przedsięwzięć będą prowadzone w sposób minimalizujący wpływ na środowisko naturalne. W przypadku, gdy uniknięcie oddziaływania na środowisko naturalne jest niemożliwe, dąży się do ograniczenia oddziaływania. W sytuacji, gdy nie przynosi to wymiernych skutków, przeprowadza się – po uzyskaniu decyzji zezwalających na odstępstwa od zakazów, tzw. decyzji derogacyjnych – kompensację przyrodniczą. Na podstawie decyzji derogacyjnych podczas realizacji inwestycji chronione gatunki są odławiane, przenoszone lub niszczone, a ich siedliska podlegają odtworzeniu. Działania kompensacyjne mają na celu przywrócenie równowagi przyrodniczej na danym terenie oraz zrekompensowanie szkód dokonanych w środowisku.

Budowa linii Jasiniec- Grudziądz Węgrowo – w ramach kompensacji przyrodniczej dotyczącej naruszenia siedlisk przyrodniczych 91E0 łęgów wierzbowych oraz 9170 grądów na mocy uzyskanej decyzji środowiskowej w 2019 r. wykonano na terenie Nadleśnictw Toruń i Żołędowo budki lęgowe i schrony dla:

  • pleszki, muchołówki żałobnej, kowalika, mazurka, sikory bogatki, sikory czarnogłowej, sosnówki, modraszki, sikory czubatki, sikory ubogiej – łącznie 29 budek typu A i A1,
  • szpaka – 6 budek typu B,
  • kopciuszka – 10 budek typu półotwartego,
  • pełzacza ogrodowego i leśnego – 4 budki,
  • gągoła – 1 budka w sąsiedztwie rzeki Wisły na wysokości słupa nr 32 i 1 budka nad Jeziorem Papowskim w sąsiedztwie słupa nr 113,
  • nietoperzy typu Issel (przeznaczone m.in. dla gacka wielkoucha, gacka szarego, borowiaczka, nocka, borowca czy karlika większego) – 20 schronów,
  • nietoperzy typu Stratmann (przeznaczone m. in. dla karlika malutkiego, karlika drobnego, gacka brunatnego, borowca i karlika wielkiego) – 20 schronów. W 2021 r. nasz przyrodnik dokonał w ramach corocznego przeglądu budek, czyszczenia i konserwacji budek lęgowych i schronów dla nietoperzy. Podczas prac w większości budek lęgowych stwierdzono ślady po obecności lęgów w postaci materiału gniazdowego lub porzuconych skorupek jaj. W schronach dla nietoperzy nie stwierdzono obecności osobników, ponieważ schrony nie stanowią miejsc rozrodu ani stałego przebywania nietoperzy – są jedynie okresowymi kryjówkami.

We wrześniu 2021 r. na terenie Nadleśnictwa Żołędowo w ramach kompensacji przyrodniczej zamontowano 2 platformy lęgowe dla orła bielika Haliaeetus albicilla. Zaproponowane przez nadleśnictwo lokalizacje uzyskały akceptację Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Prace były realizowane pod nadzorem ornitologa. Platformy zostały zlokalizowane w drzewostanie ok. 114-letniej sosny zwyczajnej oraz w kępie starodrzewu, w której skład wchodzi dąb w wieku ok. 129 lat.

Budowa linii Bydgoszcz Zachód-Piła Krzewina – ochrona gatunku kukułka krwista Dactylorhiza incarnata występującego w ramach siedliska 6510 – niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie.

Podczas budowy linii elektroenergetycznej relacji Bydgoszcz Zachód-Piła Krzewina na podstawie uzyskanej decyzji środowiskowej dokonano przesadzenia gatunku kukułka krwista Dactylorhiza incarnata znajdującego się w sąsiedztwie słupa 185. Przesadzenia dokonano w 2019 r., pod nadzorem przyrodnika, w rejon tego samego siedliska 6510 ─ niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie. W 2021 r. botanik w ramach monitoringu przyrodniczego dokonał oceny stanu przesadzonego egzemplarza storczyka oraz stanu liczebnego okazów tego gatunku (Fot. 2.). Podczas monitoringu odnaleziono dwa okazy kukułki krwistej z rodziny storczykowatych, które w roku 2021 wykształciły pędy generatywne.

Ochrona rybołowa zwyczajnego

PSE wraz z Lasami Państwowymi realizowały działania na rzecz ochrony rybołowa Pandion haliaetus. Zainstalowano łącznie 9 specjalnych platform, na których ptaki mogą zbudować swoje gniazda. Na dwóch platformach zamieszkały 2 pary rybołowa spośród 22 odnotowanych w Polsce.

Przedmiotowe przedsięwzięcie przyczynia się do zwiększenia areału lęgowego rybołowa Pandion haliaetus, co powinno mieć bezpośredni wpływ na zwiększenie liczby populacji tego gatunku.

Rybołowy Pandion haliaetus to jedne z najrzadszych ptaków drapieżnych, w Polsce objęte ochroną ścisłą. Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Komitet Ochrony Orłów, obecnie nasz kraj zamieszkują zaledwie 22 pary tych zwierząt, a część z nich zasiedla tereny w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej.

Montowanie platform dla rybołowów na słupach elektroenergetycznych jest dobrą i sprawdzoną praktyką uzupełniającą montowanie platform na drzewach. Stosuje się ją m.in. w Niemczech, gdzie ok. jednej trzeciej populacji rybołowa gniazduje na słupach wysokiego napięcia. Tak zabezpieczone gniazda zwiększają szansę na zasiedlenie przez ptaki.

Budowa platform pod gniazda lęgowe dla rybołowów jest kontynuacją działań rozpoczętych przez PSE w 2014 roku. Kolejny montaż 3 platform pod gniazda lęgowe został zrealizowany w 2021 r. na konstrukcjach wsporczych (słupach) linii NN: Krajnik-Glinki, Morzyczyn-Police oraz Krajnik-Vierraden. Od początku przedsięwzięcia udało się zamontować 9 platform na słupach elektroenergetycznych.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj