DANE FINANSOWEPrezentacja danych finansowych za rok 2021

Interaktywne dane finansowe

Struktura majątku PSE (w mln zł)

W 2021 r. majątek całkowity PSE wynosił 25 523,4 mln zł i wzrósł o 3 079,4 mln zł, tj. o 14 proc. w stosunku do 2020 roku. Majątek trwały Spółki w 2021 r. wynosił 18 321,5 mln zł, co stanowiło 72 proc. majątku całkowitego. Majątek ten wzrósł w 2021 r. o 360,6 mln zł, tj. o 2 proc. w stosunku do 2020 roku. Wartość majątku obrotowego w PSE wynosiła 7 201,9 mln zł w 2021 r., co stanowiło 28 proc. majątku spółki. Majątek ten wzrósł w 2021 r. o 2 718,9 mln zł, tj. o 61 proc. w stosunku do 2020 roku.

Struktura majątku trwałego PSE (w mln zł)

W 2021 r. majątek trwały PSE wynosił 18 321,5 mln zł, wzrósł o 360,6 mln zł, tj. o 2 proc. w stosunku do 2020 roku. Na wzrost majątku PSE wpłynął wzrost rzeczowych aktywów trwałych o 329,4 mln zł, tj. o 2 proc. w stosunku do 2020 roku. Łączna wartość rzeczowego majątku trwałego spółki wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 17 911,7 mln zł, co stanowiło 98 proc. majątku trwałego spółki.

Struktura majątku obrotowego PSE (w mln zł)

W 2021 r. majątek obrotowy PSE wynosił 7 201,9 mln zł i stanowił 28 proc. majątku całkowitego spółki. Majątek obrotowy stanowiły głównie inwestycje krótkoterminowe w wysokości 4 577,9 mln zł, tj. 64 proc. majątku obrotowego, oraz należności krótkoterminowe w wysokości 2 513,1 mln zł, tj. 35 proc. majątku obrotowego. Majątek obrotowy wzrósł łącznie o 2 718,9 mln zł, tj. o 61 proc. w stosunku do 2020 r., głównie w pozycjach należności krótkoterminowych i środków pieniężnych.

Struktura źródeł finansowania majątku PSE (w mln zł)

W 2021 r. wartość źródeł finansowania majątku PSE wynosiła 25 523,4 mln zł i wzrosła o 3 079,4 mln zł w stosunku do 2020 roku. Na ten wzrost wpłynęło podwyższenie kapitałów własnych o 996,1 mln zł, tj. o 6 proc. w stosunku do 2020 r., oraz kapitałów obcych o 2 083,3 mln zł, tj. o 33 proc. w stosunku do 2020 roku. Wartość kapitałów własnych spółki wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 17 112,9 mln zł, co stanowiło 67 proc. pasywów spółki. Wysoki udział kapitałów własnych w strukturze źródeł finansowania majątku PSE świadczy o stabilnej sytuacji finansowej spółki. Wartość kapitałów obcych na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 8 410,4 mln zł, co stanowiło 33 proc. pasywów spółki.

Struktura kapitału własnego PSE (w mln zł)

W 2021 r. kapitał własny PSE o wartości 17 112,9 mln zł, stanowił 67 proc. źródła finansowania spółki. W 2021 r. w kapitale własnym przeważał udział kapitału podstawowego w wysokości 9 605,5 mln zł, co stanowiło 56 proc. tego kapitału, oraz kapitał zapasowy w wysokości 5 554,7 mln zł, tj. 32 proc. Kapitał własny w 2021 r. wzrósł w stosunku do 2020 r. łącznie o 996,1 mln zł, tj. o 6 procent. Na ten wzrost wpłynęło łączne zwiększenie kapitałów zapasowego i rezerwowego o wartość 983,2 mln zł (efekt podziału zysku za 2020 r.) oraz wzrost zysku netto o 9,9 mln zł w stosunku do 2020 roku.

Struktura kapitału obcego PSE (w mln zł)

W 2021 r. kapitał obcy PSE o wartości 8 410,4 mln zł stanowił 33 proc. źródła finansowania spółki. W 2021 r. w kapitale obcym przeważały zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 3 397,3 mln zł, co stanowiło 40 proc. tego kapitału, oraz rozliczenia międzyokresowe bierne w wysokości 2 596,3 mln zł stanowiły 31 proc. wartości kapitału obcego, rezerwy na zobowiązania długoterminowe w wysokości 2 416,9 mln zł stanowiły 29 proc. jego udziału. Wzrost kapitału obcego w roku 2021 o 2 083,3 mln zł, tj. o 33 proc., wynikał głównie ze wzrostu zobowiązań krótkoterminowych o 1 717,3 mln zł.

Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym (w mln zł)

W analizowanym okresie, tj. w 2021 r. oraz 2020 r., majątek trwały spółki był pokryty kapitałem własnym odpowiednio 93 proc. w 2021 r. i 90 proc. w 2020 roku.

Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym (w mln zł)

W analizowanym okresie, tj. w 2021 r. i w 2020 r., majątek trwały spółki był w całości pokryty kapitałem stałym (stopień pokrycia wynosił odpowiednio 107 proc. w 2021 r. i 103 proc. w 2020 roku). Zapewniło to stabilność finansowania majątku trwałego (tj. majątku o bardzo niskim stopniu płynności) kapitałem pozostawionym w spółce na długi okres.

Struktura przychodów netto ze sprzedaży w 2021 r. i 2020 r. (w mln zł)

Wartość przychodów ze sprzedaży w 2021 r. wynosiła 17 191,4 mln zł i była wyższa o 8 013,2 mln zł, tj o 87 proc. w stosunku do 2020 roku. Na ten wzrost miał wpływ w szczególności przychód z tytułu opłaty mocowej w wysokości 5 240,2 mln zł.

Struktura przychodów ze sprzedaży usług w 2021 r. i 2020 r. (w mln zł)

Źródła wzrostu przychodów ze sprzedaży usług 2021 r. vs 2020 r. (w mln zł)

W 2021 r. przychód ze sprzedaży usług wynosił 10 625,8 mln zł i stanowił 62 proc. łącznych przychodów ze sprzedaży PSE w tym okresie. Przychód ze sprzedaży usług wzrósł w 2021 r. w stosunku do 2020 r. o 5 225,9 mln zł, tj. o 97 procent. Głównym powodem wzrostu było wprowadzenie opłaty mocowej, z której osiągnięto przychody w wysokości 5 240,2 mln zł, co stanowiło 49 proc. udziału w przychodach ze sprzedaży usług. Kolejnym źródłem wzrostu były przychody z tytułu rezerwacji zdolności przesyłowych, które odnotowały wzrost o 218,8 mln zł, tj. o 55 proc. w stosunku do 2020 roku.

Struktura przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów w 2021 r. i 2020 r. (w mln zł)

W 2021 r. przychód ze sprzedaży towarów i materiałów wynosił 6 565,7 mln zł i stanowił 38 proc. łącznych przychodów ze sprzedaży PSE w tym okresie.
Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów wzrósł w 2021 r. w stosunku do 2020 r. o 2 787,3 mln zł, tj o 74 proc., na skutek zwiększenia przychodu ze sprzedaży energii.

Koszty działalności operacyjnej w 2021 r. i 2020 r. (w mln zł)

Zmiany w kosztach z działalności operacyjnej w 2021 r. vs 2020 r.

W 2021r. koszty działalności operacyjnej wynosiły 16 000,8 mln zł i były wyższe o 8 019,3 mln zł w stosunku do roku 2020. W kosztach działalności operacyjnej najwyższy wzrost w 2021 r. w stosunku do 2020 r. odnotowały koszty usług obcych (w tym koszty wykonania obowiązku mocowego), tj. wzrost o 5 036,9 mln zł (211%), koszt własny sprzedanych towarów i materiałów, tj. wzrost o 2 817,8 mln zł, tj. o 76 proc., oraz koszty zużycia materiałów i energii, tj. wzrost o 174,8 mln zł, tj. 42 procent.
Odnotowano również spadki w kosztach amortyzacji o 7,8 mln zł, tj.(-1 proc.) i kosztach wynagrodzeń o 4,1 mln zł, tj. (-1 proc.) oraz kosztach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń o 2,0 mln zł, tj. (-2 procent).

Zmiany przychodu ze sprzedaży i zysku w 2021 r. i 2020 r.

Zmiany w przychodzie ze sprzedaży i zysku w 2021 r. vs 2020 r.

W 2021r. koszty działalności operacyjnej wynosiły 16 000,8 mln zł i były wyższe o 8 019,3 mln zł w stosunku do roku 2020. W kosztach działalności operacyjnej najwyższy wzrost w 2021 r. w stosunku do 2020 r. odnotowały koszty usług obcych (w tym koszty wykonania obowiązku mocowego), tj. wzrost o 5 036,9 mln zł (211%), koszt własny sprzedanych towarów i materiałów, tj. wzrost o 2 817,8 mln zł, tj. o 76 proc., oraz koszty zużycia materiałów i energii, tj. wzrost o 174,8 mln zł, tj. 42 procent.
Odnotowano również spadki w kosztach amortyzacji o 7,8 mln zł, tj.(-1 proc.) i kosztach wynagrodzeń o 4,1 mln zł, tj. (-1 proc.) oraz kosztach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń o 2,0 mln zł, tj. (-2 procent).

Źródła wzrostu zysku netto 2021 r. vs 2020 r.

Przepływy pieniężne PSE w 2021 r. i 2020 r.

Stan środków pieniężnych wg stanu na 31.12.2021 r. wynosił 4 577,9 mln zł i był wyższy o 1 333,5 mln zł, tj. o 41 proc. w porównaniu r/r. W 2021 r. spółka odnotowała dodatnie salda przepływów z działalności operacyjnej tj. w wysokości 2 123,3 mln zł (wyższe o 249,4 mln zł w porównaniu r/r) oraz z działalności finansowej w wysokości 275,5 mln zł (niższe o 115,6 mln zł w porównaniu r/r). Saldo z działalności inwestycyjnej było ujemne zarówno w 2021 r., jak też 2020 r. i wynosiło odpowiednio: -1 064,3 mln zł oraz -1 002,9 mln zł.

Przepływy pieniężne wg rodzajów działalności w 2021 r.

Stan środków pieniężnych wg stanu na 31.12.2021 r. wynosił 4 577,9 mln zł i był wyższy o 1 333,5 mln zł, tj. o 41 proc., w porównaniu r/r. W 2021 r. spółka odnotowała dodatnie salda przepływów z działalności operacyjnej, tj. w wysokości 2 123,3 mln zł (wyższe o 249,4 mln zł w porównaniu r/r) oraz z działalności finansowej w wysokości 275,5 mln zł (niższe o 115,6 mln zł w porównaniu r/r). Saldo z działalności inwestycyjnej było ujemne zarówno w 2021 r., jak też 2020 r. i wynosiło odpowiednio: -1 064,3 mln zł oraz -1 002,9 mln zł.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj