WPŁYW NA ŚRODOWISKO I DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATU (E)Priorytety PSE dotyczące obszaru ochrony środowiska

Priorytety działania naszej organizacji w dziedzinie środowiska naturalnego wyznacza dokument Polityka zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Skuteczne wdrożenie zintegrowanego systemu zostało poświadczone przez zewnętrzną jednostkę certyfikacyjną stosownym certyfikatem wydanym na okres od 24 lipca 2021 r. do 23 lipca 2024 roku.

Zgodnie ze strategiczną decyzją zarządu, spółka dąży do tego, aby godzić niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego oraz jego rozwój – z poszanowaniem środowiska naturalnego i interesu społecznego. Na potrzeby realizacji tych celów zobowiązujemy się do:

 • zapobiegania zanieczyszczeniom i ciągłego dążenia do poprawy ochrony środowiska naturalnego, m.in. poprzez identyfikację zagrożeń i zarządzanie ryzykiem,
 • monitorowania środowiska pracy w aspekcie środowiska naturalnego,
 • spełnienia wymagań przepisów prawnych oraz innych dotyczących spółki,
 • podnoszenia kwalifikacji pracowników, uwzględniania ich roli oraz angażowania ich w działania na rzecz poprawy ochrony środowiska,
 • rozwoju i modernizacji infrastruktury sieciowej w sposób zapewniający poszanowanie krajobrazu, terenów chronionych oraz obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych.

Z początkiem 2022 r. dokonano przeglądu rzeczywistych i potencjalnych obszarów oddziaływania PSE na środowisko naturalne. W efekcie wykaz aspektów środowiskowych został uzupełniony o pozycję „Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych”. Wytwarzanie realizowane jest na potrzeby własne infrastruktury sieciowej z użyciem paneli fotowoltaicznych i miniturbin wiatrowych do zasilenia oświetlenia przeszkodowego na liniach oraz stacjach elektroenergetycznych.

Spółka obecnie identyfikuje 12 aspektów środowiskowych, w tym 4 znaczące: 

 1. emisja pola elektromagnetycznego,
 2. emisja hałasu,
 3. wytwarzanie odpadów,
 4. wyciek substancji niebezpiecznej.

Priorytety w obszarze środowiska

Wymienione wyżej aspekty znaczące są priorytetowymi obszarami z zakresu środowiskowego w PSE. Aby działalność operatora systemu przesyłowego była zgodna z przepisami ochrony środowiska, na terenie eksploatowanych obiektów, a także podczas realizacji zadań inwestycyjnych prowadzony jest stały nadzór oraz wprowadzane są działania ograniczające szkodliwy wpływ na środowisko. W celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie ochrony środowiska, a także zaznajomienia pracowników z rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi przeprowadzane są szkolenia okresowe z zakresu ochrony środowiska. Tematyka szkoleń obejmuje m.in. akty prawne w ochronie środowiska, aspekty środowiskowe, gospodarkę odpadami, postępowanie na wypadek wycieku substancji niebezpiecznej, emisję hałasu do środowiska, emisję PEM do środowiska, emisje do powietrza, gospodarkę wodno-ściekową oraz kontrole wewnętrzne z zakresu ochrony środowiska.

Aspekty środowiskowe

W odniesieniu do zidentyfikowanych, znaczących aspektów środowiskowych nasza spółka określiła wewnętrznie zasady postępowania i nadzoru, mające zapewnić realizację wszystkich wymagań prawnych oraz możliwie największe poszanowanie zasobów naturalnych.

 • Emisja pola elektromagnetycznego

Prowadzimy szereg działań sprzyjających realizacji wyznaczonych celów:
– dotrzymanie wymaganych prawem dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku poza obszarem pasa technologicznego linii,
– dobór lokalizacji dla nowych inwestycji pozwalający na ograniczenie budowy obiektów elektroenergetycznych na terenach zabudowy mieszkaniowej,
– utrzymanie sprawności instalacji oraz urządzeń,
– nowoczesne rozwiązania technologiczne urządzeń i instalacji.

 • Emisja hałasu

Realizujemy zadania wpływające na dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wymaganych prawem, takie jak:
– dobór lokalizacji infrastruktury sieciowej, pozwalający na ograniczenie budowy obiektów elektroenergetycznych na terenach zabudowy mieszkaniowej,
– kontrole jakości wykonywanych prac,
– utrzymywanie sprawnych instalacji oraz urządzeń.

 • Wytwarzanie odpadów

Wytwarzanie odpadów zostało sklasyfikowane w PSE jako aspekt znaczący. Zasady postępowania z odpadami wytwarzanymi w wyniku prowadzonej działalności na obiektach sieciowych, w siedzibie oraz terenowych lokalizacjach uregulowane zostały w Instrukcji gospodarki odpadami w PSE S.A. Pracownicy są informowani o aktualizacjach i wprowadzanych zmianach w dokumencie wynikających z dostosowania do obowiązujących przepisów prawa.

W celu umożliwienia selektywnej zbiórki odpadów, budynek siedziby spółki, biura zamiejscowe oraz stacje elektroenergetyczne zostały wyposażone w pojemniki do selektywnej zbiórki. Odpady są magazynowane w miejscu ich wytworzenia do czasu odbioru przez uprawnione podmioty. Miejsca magazynowania nieczystości – magazyny oraz pojemniki do magazynowania poszczególnych frakcji – zostały odpowiednio oznakowane. Jednym ze stałych punktów szkoleń dla pracowników firmy jest przedstawienie zasad i obowiązków dotyczących segregacji odpadów. Prowadzenie prawidłowej segregacji stanowi również przedmiot kontroli w obiektach.

Instrukcja gospodarki odpadami odnosi się zarówno do odpadów wytwarzanych przez PSE, jak i do tych wytworzonych przez podmioty zewnętrzne w ramach prowadzonej eksploatacji, których właścicielem są PSE. Ma zastosowanie na etapach eksploatacji, usuwania skutków awarii, inwestycji, remontów i likwidacji. Umowy z podmiotami zewnętrznymi zawierają załącznik HSEQ, który określa m.in. zasady gospodarki odpadami obowiązujące wykonawców. Aby działania wykonawców w zakresie gospodarowania odpadami były zgodne z przepisami, na terenie eksploatowanych obiektów oraz podczas realizacji zadań inwestycyjnych prowadzony jest stały nadzór.

 • Wyciek substancji niebezpiecznej

Kolejnym aspektem zidentyfikowanym jako znaczący jest wyciek substancji niebezpiecznej występujący w sytuacjach awaryjnych. Nasza spółka prowadzi działania mające na celu ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji awaryjnej poprzez działania prewencyjne, właściwą eksploatację obiektów oraz utrzymanie gotowości do ograniczenia skutków środowiskowych awarii spowodowanych przez infrastrukturę stanowiącą własność PSE.

Ze względu na możliwość wystąpienia awarii urządzeń zawierających substancje niebezpieczne, mogących spowodować zanieczyszczenie, a także z powodu związanych z tym zagrożeń spółka dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. W tym celu na obiektach sieciowych wdrożono do stosowania Instrukcję postępowania na wypadek wycieku substancji niebezpiecznej oraz stosowania sorbentów podczas wycieku na terenie obiektów sieciowych PSE S.A., a na terenie siedziby i w lokalizacjach terenowych wdrożono Instrukcję postępowania na wypadek wycieku substancji niebezpiecznej.

Każdy obiekt został wyposażony w apteczki ekologiczne – podręczne zestawy środków sorpcyjnych do usuwania wycieków substancji ropopochodnych i kwasów oraz zabezpieczenia zainstalowane na kanalizacji deszczowej odwadniającej obiekty stacyjne, mające chronić przed rozprzestrzenieniem się wycieku do środowiska.

Prowadzone są również warsztaty online dotyczące postępowania z substancjami niebezpiecznymi, magazynowania materiałów niebezpiecznych, a także szkolenia praktyczne z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i działań związanych z usuwaniem wycieków substancji niebezpiecznych. W ramach ćwiczeń omawiane są zagrożenia, które mogą powstać na terenie stacji. Część praktyczna obejmuje pozorowany wyciek substancji niebezpiecznej i ćwiczenia dotyczące działań z wykorzystaniem dostępnych sorbentów.

W 2021 r. wielkość gazu SF6 wyemitowanego przez PSE do środowiska była o 23,6 proc. większa niż rok wcześniej. W przypadku wycieków oleju elektroizolacyjnego zanotowano spadek masy zanieczyszczanej ziemi olejem elektroizolacyjnym o 85,12 proc. w porównaniu z rokiem 2020.

Urządzenia posiadające znaczną ilość oleju elektroizolacyjnego – transformatory, autotransformatory, dławiki – wyposażone są w odpowiednie zabezpieczenia, tzw. misy olejowe, które w przypadku niekontrolowanego wycieku mają za zadanie przejąć awaryjny zrzut oleju i ewentualnie wód pogaśniczych. W 2021 r. nie odnotowano istotnego wycieku oleju elektroizolacyjnego mającego negatywny wpływ na środowisko.

Inne aspekty środowiskowe

 • Wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi

W wyniku naszej działalności powstają ścieki bytowe. Są one odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej, zbiorników bezodpływowych lub po wcześniejszym oczyszczeniu w biologicznej oczyszczalni ścieków do wód lub do ziemi. Na terenach naszych obiektów sieciowych funkcjonują biologiczne oczyszczalnie ścieków wykorzystujące różne metody oczyszczania, m.in. za pomocą osadu czynnego i złoża zraszanego.

Po oczyszczeniu ścieki spełniają wymagania przepisów prawa i pozwoleń wodnoprawnych. Urządzenia do oczyszczania ścieków są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. W celu zapewnienia prawidłowego działania są poddawane okresowej konserwacji i przeglądom. Jakość ścieków wprowadzanych do środowiska także jest poddawana okresowej kontroli.

 • Dążymy do minimalizacji zużycia wody


Zużycie wody w siedzibie naszej spółki i na stacjach jest niewielkie, gdyż nie prowadzimy działalności produkcyjnej. Mimo to, w ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego, monitorujemy wykorzystanie wody. Do zaopatrzenia obiektów stacyjnych w wodę wykorzystujemy własne ujęcia głębinowe oraz wodociągi gminne lub miejskie.

W 2021 r., podobnie jak w latach poprzednich, na PSE nie zostały nałożone pieniężne kary z tytułu nieprzestrzegania przepisów prawa oraz regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Ograniczenie wpływu na środowisko w ramach działalności operacyjnej

System zarządzania środowiskowego reguluje działalność PSE w obszarze wpływu na środowisko naturalne na wszystkich poziomach zarządzania. W dokumencie dotyczącym polityki środowiskowej (Polityka zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy) zarząd zadeklarował prowadzenie działań operatora systemu przesyłowego z poszanowaniem środowiska naturalnego. W zakresie operacyjnym zadania realizowane przez jednostki są uregulowane m.in. procedurami oraz instrukcjami uwzględniającymi wymagania prawne i dobre praktyki. Najważniejsze z tych dokumentów określają zasady gospodarki odpadami oraz postępowanie na wypadek wycieku substancji niebezpiecznych. Wszędzie, gdzie jest to wymagane, PSE wdrożyły instrukcje bezpieczeństwa pożarowego stanowiące element prewencji przed emisją szkodliwych dla środowiska gazów i wód pożarowych. Umowy zawierane z wykonawcami uwzględniają klauzule chroniące środowisko. Inwestycje przewidują stosowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań przyjaznych środowisku. Spółka prowadzi bieżący nadzór nad realizacją wymagań środowiskowych, wykonywane są audyty i sprawdzenia obiektów PSE oraz prowadzonych prac. Każda jednostka odpowiada za przestrzeganie wymagań środowiskowych w zakresie własnych zadań. Raz w roku wszystkie biura i departamenty przeprowadzają samodzielnie ocenę spełnienia tych wymagań, z uwzględnieniem przepisów prawnych, decyzji administracyjnych, regulacji spółki i zawartych umów. Raporty z informacjami dotyczącymi oceny zgodności oraz działań w związku z niezgodnościami są przekazywane Zarządowi PSE.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj