A

AIT

Wskaźnik średniego czasu trwania przerwy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym. Wyrażany w minutach na rok, stanowi iloczyn liczby 60 i wskaźnika energii niedostarczonej przez system przesyłowy elektroenergetyczny (ENS) podzielony przez średnią moc dostarczoną przez system przesyłowy elektroenergetyczny wyrażoną w MW.

ARA

Porty ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia)

B

BIM

Building Information Modeling

C

CACM

Capacity Allocation and Congestion Management

CEE

region Europy Środkowej i Wschodniej

CERT PSE

Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe PSE

CJI

Centralna Jednostka Inwestycyjna

CO

-

CORE

region powstały z połączenia regionów CEE i CWE

CORE CCR

Core Capacity Calculation Region

CWE

region Europy Centralno-Zachodniej

D

Dzień sporządzenia sprawozdania

14 listopada 2022 r.

E

EB GL

Wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej to wytyczne rynkowe dotyczące zasad bilansowania w odniesieniu do systemów elektroenergetycznych. Wytyczne dotyczące bilansowania ustanawiają przepisy w zakresie zakupu mocy bilansującej, aktywacji energii bilansującej oraz rozliczeń finansowych w tym zakresie. Powołują one również europejskie platformy wymiany energii bilansującej oraz definiują zasady dotyczące międzyobszarowej wymiany energii i mocy bilansującej.

EMS

Energy Management Systems

ENS

wskaźnik energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesyłowy elektroenergetyczny. Wyrażony w MWh na rok, stanowi sumę iloczynów mocy niedostarczonej wskutek przerwy i czasu jej trwania. Obejmuje przerwy krótkie, długie oraz bardzo długie, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych i bez uwzględnienia tych przerw

ENTSO-E

Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity)

EV

pojazdy elektryczne (ang. electric vehicles)

F

FBA

Flow-Based Allocation

FBA MC

Flow-Based Market Coupling

FNM

Full Network Model

G

GK PSE

Grupa Kapitałowa PSE

Główna lokalizacja organizacji

Centrala z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie

GRI Standards

Global Reporting Initiative Standards

H

HSEQ

Health and Safety, Environment and Quality

I

ICT

Information Communication Technology

IEC

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (ang. International Electrotechnical Commission)

IK

infrastruktura krytyczna

INEA

Innovation and Networks Executive Agency

IoT

Internet of Things

IP DSR

Interwencyjny Program DSR

IRiESP

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

IT

Information Technology

J

JWCD

Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane

K

KE

Komisja Europejska

Kooptymalizacja

jednoczesny zakup energii oraz rezerw

KSE

krajowy system elektroenergetyczny, zwany również systemem elektroenergetycznym

KSH

Kodeks Spółek Handlowych

kWp

Jednostka określająca, jaką wydajność mogą osiągnąć panele fotowoltaiczne przy pracy w tzw. standardowych warunkach pomiarowych. kWp określa, ile energii elektrycznej (1 kWh) jest w stanie wyprodukować dany panel lub cała instalacja fotowoltaiczna.

L

LIP

Local Implementation Project

Lokalizacje ZKO PSE

lokalizacje zamiejscowych komórek organizacyjnych w Warszawie, Radomiu, Katowicach, Poznaniu oraz w Bydgoszczy

M

Model Leontiefa

Wassily Leontief (1905-1999) opracował model Input-Output tzw. model przepływów międzygałęziowych. W roku 1973 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Oprócz tego został wyróżniony wieloma odznaczeniami i tytułami doktora honoris causa uczelni ekonomicznych. Był też członkiem kilkudziesięciu towarzystw naukowych.

MW

megawat

N

NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NEMO

Nominated Electricity Market Operator.
Podmiot wyznaczony przez Prezesa URE albo właściwy organ regulacyjny w innym państwie członkowskim do wykonywania zadań związanych z Jednolitym łączeniem Rynków Dnia Następnego lub Dnia Bieżącego.

nJWCD

jednostka wytwórcza niebędąca jednostką wytwórczą centralnie dysponowaną

NN

najwyższe napięcia

nN

niskie napięcia

O

ODM

Obszarowa Dyspozycja Mocy

ORed

obiekty redukcji

ORM

Operacyjna Rezerwa Mocy

OSD

Operator systemu dystrybucyjnego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

OSP

Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

OT

Operational Technology

OZE

odnawialne źródła energii

P

PEC

Prosumencka Chmura Energii (ang. Prosumer Energy Cloud)

PEM

pole elektromagnetyczne

Platforma XBID

Informatyczna platforma handlowa transgranicznego Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego, opierająca się na centralnym systemie informatycznym połączonym z lokalnymi systemami transakcyjnymi NEMO i Operatorów Systemów Przesyłowych, umożliwiająca Jednolite łączenie Rynków Dnia Bieżącego.

Produkcja globalna

Produkcja globalna to suma:
- przychodów ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) własnej produkcji,
- zmiany stanu zapasów produktów,
- kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby,
- marży handlowej na towarach zakupionych do odsprzedaży.

PRSP

Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” zwany też „Planem Rozwoju Sieci Przesyłowej” sporządzany jest przez Operatora Sytemu Przesyłowego na okres 10 lat. PRSP jest dokumentem kierunkowym, zawiera plan zamierzeń inwestycyjnych w zakresie sieci przesyłowej o charakterze modernizacyjno-rozwojowym, których realizacja przyczynia się do poprawy warunków technicznych i ekonomicznych pracy krajowego systemu elektroenergetycznego. PRSP uwzględnia strategiczne krajowe cele rozwoju sektora elektroenergetycznego oraz regulacje i plany unijne w zakresie rozwoju połączeń transgranicznych. PRSP na etapie sporządzana podlega konsultacjom z zainteresowanymi stronami i jest uzgadniany z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

PZI

Plan zamierzeń inwestycyjnych PSE

R

RCC

Regionalne Centra koordynacyjne (ang. Regional Coordination Centres)

RCM

Reliability Centered Maintenance

RCN

Regionalne Centrum Nadzoru

RDB

rynek dnia bieżącego (ang. Intra-Day Market)

RDN

rynek dnia następnego (ang. Day Ahead Market)

RGCE

Regional Group Continental Europe

RM

rynek mocy

ROC

regionalne centrum operacyjne (ang. Regional Operation Center)

RSCI

regionalne centra koordynacji i nadzoru (ang. Regional Security Coordination Initiatives)

S

SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition

SCED

Security Constrained Economic Dispatch

SCUC

Security Constrained Unit Commitment

SDAC

Jednolite łączenie Rynków Dnia Następnego (Single Day-Ahead Coupling). Proces, w ramach, którego złożone zlecenia są kojarzone jednocześnie z alokacją międzyobszarowych zdolności przesyłowych.

SE

Stacja elektroenergetyczna

SIDC

Jednolite łączenie Rynków Dnia Bieżącego (Single Intra-Day Coupling).
Proces, w ramach, którego złożone zlecenia są kojarzone w sposób ciągły, a jednocześnie alokowane są międzyobszarowe zdolności przesyłowe.

SN

średnie napięcia

SOGL

Wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (ang. System Operation Guideline)

SOGL

System Operation Guidelines

Spółka

PSE

SRO

Szczegółowy Regulamin Organizacyjny

SwePol

połączenie Polska-Szwecja

T

TSO

transmission system operator

U

UE

Unia Europejska

URE

Urząd Regulacji Energetyki

W

Wartość dodana

Wartość dodana to różnica pomiędzy produkcją globalną a zużyciem pośrednim.

WCD

wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej

WN

wysokie napięcia

WZ

Walne Zgromadzenie

X

XBR

dwustronny redispatching

Z

Zużycie pośrednie

Zużycie pośrednie obejmuje: łącznie wartość zużytych materiałów netto, surowców, paliw, energii, gazów technicznych, usług obcych, wydatki na podróże służbowe i inne koszty1.
1Dla PSE zużycie pośrednie zostało obliczone na podstawie danych z rachunku zysków i strat poprzez agregację kosztów do poziomu gałęzi gospodarki uwzględnionych w modelu. Następnie odjęto tzw. koszty osierocone oraz środki przekazywane przez PSE do Zarządcy Rozliczeń z tytułu opłaty OZE, gdyż koszty te nie stanowią elementu zużycia pośredniego. Takie podejście zastosowano również przy obliczeniach we wcześniejszych latach (2017, 2018, 2020).

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj