NASZA STRATEGIARealizacja Strategii biznesowej na lata 2020-2030

Kierunki strategiczne

Zbudowanie OIRE

W 2021 r. PSE zostały powołane do pełnienia funkcji Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE), który wdroży Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE) i będzie odpowiedzialny za jego funkcjonowanie. Powołanie odbyło się na mocy ustawy z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1093), z dniem 3 lipca 2021 r. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, CSIRE ma zostać uruchomiony 1 lipca 2024 roku.

Projekt budowy OIRE i wdrożenia CSIRE, realizowany w ramach PSE, zmierza do osiągnięcia celów interesariuszy rynku detalicznego oraz obowiązków wskazanych w przepisach prawa. Jego głównym celem jest zapewnienie skutecznej i bezpiecznej wymiany informacji w obszarze detalicznego rynku energii elektrycznej, obejmującej pozyskiwanie, przechowywanie i udostępnianie informacji rynku energii (w tym danych pomiarowych).

Działanie OIRE i funkcjonowanie CSIRE będzie wspierać realizację ustawowych praw i obowiązków poszczególnych podmiotów operujących na rynku detalicznym energii elektrycznej. W CSIRE będą przetwarzane m.in. informacje dotyczące umów funkcjonujących na rynku detalicznym oraz dane pomiarowe pochodzące z liczników energii elektrycznej. Przetwarzane informacje będą wykorzystywane do realizacji procesów, takich jak zmiana sprzedawcy energii elektrycznej oraz dokonywanie rozliczeń za jej sprzedaż oraz dostarczanie. Dzięki uruchomieniu systemu procesy rynku energii, w tym zmiana sprzedawcy energii elektrycznej, zostaną uproszczone, a czas ich realizacji skrócony.

Segmentacja sieci

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego i technicznego systemu elektroenergetycznego

Ze względu na istotny wpływ na bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego, cyberbezpieczeństwo odgrywa kluczową rolę w naszej strategii biznesowej. Jedną z inicjatyw strategicznych określonych w dotychczasowej Strategii PSE było odparcie zagrożeń zewnętrznych. Działania związane z tą inicjatywą są kontynuowane w ramach realizowanych projektów i zadań bieżących skierowanych na podniesienie bezpieczeństwa. To m.in. zarządzanie ryzykiem utraty możliwości sterowania lub zarządzania pracą KSE związanej z cyberatakami na systemy IT/OT OSP oraz OSD, wytwórców, firm obrotu, giełd lub odbiorców przemysłowych.

Podejmowane działania są odpowiedzią na rosnące zagrożenia w sferze cyberbezpieczeństwa. Podejście to zyskuje coraz bardziej na znaczeniu w świetle coraz szerszego wykorzystywania nowych technologii i metod komunikacji, a także rosnących zagrożeń płynących z otoczenia zewnętrznego firmy i kraju. W ostatnich latach obserwowany jest wzrost zagrożeń w zakresie nasilenia celowanych ataków wykorzystujących narzędzia przeznaczone do ich przeprowadzania, szczególnie w zakresie infrastruktury krytycznej. Coraz częstsze i bardziej wyrafinowane są też ataki phishingowe, co jest odpowiedzią na rosnącą świadomość użytkowników, a także ransomwareowe (wymuszenia okupu pod groźbą lub po uniemożliwieniu używania danych lub systemów teleinformatycznych). Nasilenie ataków związane jest również z sytuacją epidemiczną; większa digitalizacja życia otwiera nowe możliwości wykorzystania słabości nowych rozwiązań i obniżonej czujności użytkowników. Nie bez znaczenia są również czynniki geopolityczne, które w znaczący sposób wpływają na poziom zagrożeń płynących z otoczenia.

Przyjmując i kontynuując działania wynikające z realizowanej strategii cyberbezpieczeństwa, określiliśmy możliwe kierunki rozwoju sytuacji, dzięki czemu można było adekwatnie do potrzeb i na czas zbudować portfel działań niezbędnych do zarządzania zdefiniowanymi ryzykami i bieżącymi potrzebami. Rosnąca liczba cyberzagrożeń i wyspecjalizowanych narzędzi służących do ataków potwierdziły prawidłowość przyjętych przez nas założeń oraz konieczność kontynuacji działań w tym zakresie.

Bezpieczeństwo teleinformatyczne i zarządzanie obszarem cyberzagrożeń – podejście i projekty

Departament Teleinformatyki w raportowanym okresie kontynuował działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (dalej: ICT – od ang. information and communication technologies). Założenia wskazywały na nieuniknioną i wzajemną zależność cyberbezpieczeństwa naszej spółki, partnerów rynkowych w kraju i za granicą oraz podmiotów z grupy kapitałowej i podwykonawców, wskazując jednocześnie na sumaryczny wpływ cyberbezpieczeństwa na stabilność pracy KSE. Filarem podejmowanych działań było bezpieczeństwo teleinformatyczne – ciągłość działania jako dostępność i odporność systemów oraz integralność i poufność danych w rozwiązaniach IT.

Bezpieczeństwo ICT i Cyberbezpieczeństwo

Ciągłość działania jako dostępność i odporność systemów oraz integralność i poufność danych w rozwiązaniach IT

Priorytetowe obszary realizowanych projektów:

Segmentacja sieci – projekty mające zapewnić adekwatną separację zasobów o różnych poziomach wrażliwości, w tym systemów teleinformatycznych na stacjach elektroenergetycznych oraz centralnych systemów krytycznych – zarówno poprzez działania na poziomie standardów technologicznych (np. EAZ, SSiN), architektury ICT oraz wysokopoziomowych projektów technicznych przebudowy segmentacji sieci ICT, jak i poprzez odpowiednie kształtowanie projektów biznesowych i samej infrastruktury;

Stacja robocza – projekty udostępniające bezpieczne narzędzia pracy, pozwalające utrzymać wydajność i funkcjonalność stosownie do potrzeb biznesu, przy zapewnieniu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem oraz kontroli uprawnień i przepływu danych;

Styk z Internetem – nasz zewnętrzny perymetr dostarczający pracownikom i gościom spółki, z uwzględnieniem reguł wynikających z zasad separacji i zarządzania uprawnieniami, funkcjonalnego i zunifikowanego dostępu do Internetu (w tym poprzez bezpieczną sieć wi-fi, wdrożoną zarówno w centrali spółki, jak i zamiejscowych komórkach organizacyjnych) oraz adekwatnego do potrzeb, bezpiecznego dostępu zdalnego;

Wykrywanie i reagowanie – prace zespołów Security Operations Center (SOC) i Computer Emergency Response Team (CERT) mające na celu zapewnienie bieżącego bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dedykowany zespół SOC prowadzi nieustająco (24 h/7) monitoring zagrożeń, podejmując stosowane działania i środki zaradcze w przypadku incydentów dotyczących sieci IT i OT. Z kolei zadaniem CERT jest podnoszenie świadomości pracowników, publikacja alertów i ostrzeżeń o zagrożeniach, raportowanie informacji o incydentach oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi (m.in. CERT NASK, CERT.GOV.PL, RCB) w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Działania techniczne przeprowadzone w PSE oraz zdolności adaptacyjne naszej organizacji umożliwiły wejście w pierwszy okres pandemii z minimalnymi zakłóceniami oraz normalne funkcjonowanie organizacji bez zakłóceń i wpływu na realizowane procesy w kolejnym roku. Już w pierwszym roku brakujące elementy, po analizach, uzupełniono, realizując zakupy lub modyfikując procesy tak, aby umożliwić ich realizację bez konieczności obecności 80 proc. pracowników w siedzibach.

W ramach podejmowanych działań dostosowujemy rozwiązania organizacyjne i techniczne do obowiązujących wymagań prawnych (Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa) i aktualnych standardów bezpieczeństwa ICT oraz standardów branżowych.

Współpraca

We współpracy z naszymi interesariuszami nieustannie prowadzimy działania mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu wspólnego bezpieczeństwa ICT i strategicznej harmonizacji podejmowanych wysiłków. Współpracujemy również blisko z podmiotami odpowiedzialnymi za cyberbezpieczeństwo sektora elektroenergetycznego w kraju i za granicą. Aby pogłębiać tę współpracę oraz popularyzować zagadnienia zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa i podejście do ich zwalczania, aktywnie uczestniczymy – w 2021 r. głównie zdalnie – w licznych konferencjach, seminariach oraz krajowych i międzynarodowych forach współpracy sektorowej. Od roku 2018 organizujemy konferencje PolEx/Cyber Conference For Energy Sector (CC4ES) z udziałem ekspertów branżowych z kraju i z zagranicy. W czerwcu 2021 r., pomimo trudności związanych z pandemią, PSE zorganizowały kolejną edycję CC4ES.

Uwzględnienie FNM w mechanizmach rynkowych oraz implementacja innowacji wynikających z prac badawczych

PSE jako OSP, na potrzeby pokrycia zapotrzebowania na moc odbiorców końcowych oraz salda wymiany międzysystemowej, planują pracę krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) z wykorzystaniem mechanizmów rynku bilansującego (RB). Minimalizujemy sumaryczne koszty energii bilansującej, koszty uruchomień jednostek wytwórczych i koszty zapewnienia wymaganych mocy bilansujących, jednocześnie uwzględniając zasady bezpiecznej pracy KSE. Dokładność uwzględnienia w mechanizmach RB uwarunkowań pracy sieci bezpośrednio wpływa na efektywność planowania pracy KSE w wymiarach bezpieczeństwa pracy KSE oraz kosztowym. Przewymiarowane ograniczenia w pracy sieci nadmiernie zwiększają koszty, a w sytuacji odwrotnej obniżają je, ale mogą skutkować niespełnieniem warunków bezpiecznej pracy KSE.

W celu zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów sieci w mechanizmach RB, PSE prowadzą prace mające na celu wdrożenie narzędzi IT do zarządzania pełnym modelem sieci (Full Network Model, FNM) oraz bezpośredniego uwzględniania FNM w mechanizmach RB. W literaturze anglojęzycznej zadanie optymalizacji – stosowane w planowaniu pracy systemu elektroenergetycznego przy uwzględnieniu FNM oraz innych ograniczeń systemowych – jest określane jako security constrained unit commitment (SCUC). Zaprojektowanie mechanizmów RB bazujących na rozwiązaniu SCUC zintegrowanym z systemem NMMS, tj. modułem do zarządzania FNM, odbywa się w ramach prowadzonych przez PSE prac badawczych, przy współpracy z PSE Innowacje oraz Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

Wdrożenie nowego modelu rynku

1 stycznia 2021 r. PSE wdrożyły I etap reformy rynku bilansującego (RB). Kompleksowe wdrożenie nowych zasad funkcjonowania RB wymagało dostosowania aktów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne – rozporządzenia ws. szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Warunków Dotyczących Bilansowania, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – a także dostosowania umów pomiędzy PSE a użytkownikami systemu. Operacyjnie wdrożenie I etapu reformy RB wymagało istotnych zmian w systemach informatycznych PSE oraz, w mniejszym zakresie, w systemach informatycznych uczestników rynku bilansującego.

Wdrożenie narzędzia do analiz probabilistycznych w procesie planowania rozwoju KSE

Zasadniczym celem planowania rozwoju sieci przesyłowej jest opracowanie takiego harmonogramu działań inwestycyjnych, którego realizacja pozwoli na kontynuację w przyszłości pracy KSE w sposób niezawodny i uzasadniony ekonomicznie. Bezpośrednim efektem działań rozwojowych jest zapewnienie zbilansowanego rozwoju infrastruktury przesyłowej, która z jednej strony zwiększy efektywność rynku poprzez zmniejszenie wpływu ograniczeń technicznych w sieci przesyłowej, a z drugiej strony nie doprowadzi do przeinwestowania infrastruktury przesyłowej i powstania nieuzasadnionych obciążeń finansowych dla użytkowników systemu.

Zakres wymaganych inwestycji w infrastrukturę przesyłową jest zależny od wielu czynników zewnętrznych, wśród których można wymienić stronę popytową, stronę podażową oraz uwarunkowania gospodarcze i społeczno-polityczne. Część tych czynników ze swojej natury ma charakter losowy. W obecnych realiach pracy systemów elektroenergetycznych istnieje coraz większe zapotrzebowanie na uwzględnienie w procesie planowania rozwoju sieci elementów probabilistycznych jako dobrze odwzorowujących otoczenie.

Zdefiniowanie procesu CC z określeniem zasobów, realizacja równoległa w PSE

Nowa metodyka dla wyznaczania zdolności przesyłowych wymiany równoległej w horyzoncie Day Ahead została przyjęta zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r., ustanawiającym wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, a także Rozporządzeniem (EC) 714/2009.

W 2021 r. trwały testy nowej metody wyznaczania zdolności przesyłowych wymiany równoległej w horyzoncie Day Ahead oraz prace nad rozwojem narzędzi potrzebnych do produkcyjnego uruchomienia tej metody po stronie PSE oraz RSC. 

W roku 2021 opracowano w ramach Fazy Podstaw Projekt IT wdrożenia wspierającego fazę precouplingu dla zadania Flow Based MC oraz przystąpiono do Fazy Ewolucyjnego Rozwoju. Opracowano też – w ramach Fazy Podstaw – Projekt IT dotyczący wdrożenia narzędzia Capacity Calculation Analysis (CCA) wspierającego proces Day-ahead Flow-based Capacity Calculation w regionie CORE.

Zdefiniowanie procesu OPC z określeniem zasobów, realizacja równoległa w PSE

W roku 2021 w PSE rozwijano narzędzia informatyczne w kierunku osiągnięcia docelowej funkcjonalności, umożliwiającej regionalnym koordynatorom bezpieczeństwa (RSC) i operatorom systemów przesyłowych (OSP) koordynację planowania wyłączeń (Outage Planning Coordination – OPC) w trybie tygodniowym oraz ocenę wystarczalności systemów (STA) w horyzoncie tygodniowym.

Outage Planning Coordination (OPC) i Short-Term Adequacy (STA) to dwie z pięciu obowiązkowych usług świadczonych przez regionalnych koordynatorów bezpieczeństwa (RSC) i operatorów systemów przesyłowych (OSP) dla energii elektrycznej na podstawie rozporządzenia Komisji Europejskiej ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej. Usługi mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego systemu elektroenergetycznego Europy.

Zakup statków powietrznych

Zwiększenie liczebności statków powietrznych oraz zakup śmigłowców o korzystniejszych parametrach pilotażowych pozwolą na: wykonywanie bardziej skomplikowanych operacji lotniczych, wykorzystanie specjalistycznego sprzętu monitorującego i rozpoznawczego z pokładu, rozszerzenie zadań w sferze bezpieczeństwa wykonywanych w sytuacji wystąpienia awarii linii przesyłowych oraz nieuprawnionego naruszenia granic stacji energetycznych. Większa liczba śmigłowców umożliwi zwiększenie zakresu zadań m.in. o kontrolę stanu inwestycji oraz analizę terenu w fazie projektowania i wyznaczania nowych linii. Zwiększenie zasobów sprzętu lotniczego będzie skutkować szybszym dotarciem naszych specjalistów do miejsc awarii i umożliwi szybszą reakcję na zdarzenie, a więc skrócenie czasu braku dostawy energii elektrycznej.

Zapewnienie obsługi i eksploatacji wyprowadzenia mocy z północnej Polski

W 2021 r. w PSE prowadzono prace nad koncepcją obsługi i eksploatacji sieci przesyłowej na obszarze północnej Polski (obszar ZKO Bydgoszcz) po rozbudowie sieci przesyłowej na potrzeby przyłączenia morskich farm wiatrowych (MFW) oraz łącza HVDC Harmony Link. Koncepcja została zaakceptowana i obecnie znajduje się w fazie zatwierdzenia.

Koncepcja zakłada m.in. utworzenie Wydziału MFW/HVDC i określa zakres głównych zadań dla tego zespołu. W rezultacie do projektu nowego SRO DE wprowadzono Wydział MFW/HVDC oraz przygotowano wnioski rekrutacyjne do tej komórki organizacyjnej. Na lokalizację niezbędnych przestrzeni biurowych obrano obszar Trójmiasta, gdzie zawarta została umowa najmu lokalu biurowego. Obecnie trwa rekrutacja pracowników Wydziału. Kolejnym krokiem będzie wdrożenie przyjętych kandydatów do realizacji nowych obowiązków oraz szkolenia, które wyposażą nowo zatrudnionych w unikatowe w skali kraju kompetencje pracowników OSP.

W celu zapewnienia obsługi i eksploatacji wyprowadzenia mocy z północnej Polski planowane jest również stworzenie w strukturach ZES Krajnik Brygady Gorzów/Baczyna oraz utworzenie Wydziału ZES Żarnowiec odpowiedzialnego za eksploatację SE Choczewo, SE Żarnowiec oraz SE Żarnowiec DC (Harmony Link).

Zgodnie ze strategią PSE, zbudowanie własnych służb eksploatacyjnych spowoduje częściowe uniezależnienie od rynku zewnętrznego. W dalszej perspektywie inicjatywa stworzenia i rozwijania własnych służb inżynieryjno-technicznych, szczególnie w zakresie realizacji najbardziej skomplikowanych zadań – jak montaż i rozruch obwodów wtórnych stacji energetycznych oraz obiektów w technologii HVDC – pozwoli skutecznie zarządzać eksploatacją obiektów oraz incydentami, tj. wpłynie na sprawniejsze usuwanie usterek i awarii.

Budowa centrum kompetencyjnego zdolnego do wdrażania innowacji

Aby dostosować naszą organizację w sensie technologicznym i rynkowym do zmian zachodzących w otoczeniu, niezbędne jest sprawne i skuteczne zarządzanie obszarem badań i rozwoju. W 2021 r. prowadzone były działania mające na celu usprawnienie zarządzania obszarem planowania, realizacji i monitorowania prac badawczych i rozwojowych (BiR), tak aby był on w stanie w sposób efektywny wyszukiwać nowe, cenne i możliwe do wdrożenia w GK PSE w przyszłości. Tym samym kontynuowane były prace rozpoczęte jeszcze w latach 2017-2019, przy realizacji poprzednio obowiązującej strategii (cel: Odpowiedzialny Rozwój). Do tej pory udało się wzmocnić kompetencje spółki PSE Innowacje jako ośrodka tworzenia agendy badań i rozwoju w GK PSE, m.in. poprzez zdefiniowanie nowych ram działania obszaru BiR. Powołany zostały również koordynator portfela BiR w GK PSE oraz wspierający jego pracę zespół ds. BiR.

Działania prowadzone w 2021 r. były skoncentrowane na usprawnieniu procesu rozliczania i monitorowania zakończonych projektów BiR oraz wdrożeniu systemu nadzoru nad implementacją uzyskanych produktów tych prac, w celu uzyskania korzyści i osiągnięcia zamierzonych efektów.

Równolegle realizowane były prace mające na celu wprowadzenie mechanizmów kumulowania i udostępniania w GK PSE nowej wiedzy i wyników realizowanych prac BiR oraz promowania wśród kadr GK PSE postawy otwartej na zmiany i innowacyjność. Celem jest aktywizacja potencjału do wdrażania nowych technologii zapewniających GK PSE przewagę na rynku oraz ugruntowanie pozycji lidera.

Dużą uwagę przykładaliśmy i przykładamy do zwiększenia zaangażowania GK PSE w międzynarodowe projekty BiR w zakresie nowych usług rynkowych i technologii elektroenergetycznych (2017 – EU-SysFlex, 2020 - OneNet).

Budowa systemu zarządzania jakością energii elektrycznej w KSE

Celem tego kierunku działania jest wdrożenie rozwiązań, które będą służyły do zapewnienia przez PSE wymaganych parametrów jakości energii elektrycznej (JEE), a w przypadku gdy wystąpi taka konieczność, także do zapewnienia informacji niezbędnych do ustalenia źródła zaburzeń JEE oraz wdrożenia środków naprawczych.

Główny cel kierunku działania, czyli budowa systemu zarządzania jakością energii elektrycznej w KSE, zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań szczegółowych:

 • objęcie systemami monitorowania jakości energii elektrycznej (SMJEE) wszystkich miejsc dostarczania energii elektrycznej do odbiorców oraz wszystkich stacji elektroenergetycznych OSP – tak, aby monitorowaniem był objęty każdy poziom napięcia w co najmniej jednym punkcie pomiarowym;
 • wdrożenie nadrzędnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego jakości energii elektrycznej (SPRJEE), integrującego dane pomiarowe z systemów SMJEE i służącego do ich przetwarzania, raportowania i udostępniania wskaźników JEE oraz informacji o parametrach JEE do systemu CSIRE.

Funkcjonujący obecnie system SMJEE składa się ze 169 urządzeń pomiarowych (analizatorów) i obejmuje ok. 39 proc. wymaganych punktów pomiarowych. Realizacja zadania inwestycyjnego Rozbudowa systemu monitorowania jakości energii elektrycznej umożliwi prowadzenie monitorowania jakości energii elektrycznej we wszystkich obiektach sieci przesyłowej.

Realizacja zadań inwestycyjnych wynikających z PRSP

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 r. PSE przeznaczyły ok. 1 mld zł. Najważniejsze zakończone zadania to:

 • budowa dwutorowej linii 400 kV Piła Krzewina-Plewiska (załączono tor nr 2, który pracuje czasowo na napięciu 220 kV),
 • budowa dwutorowej linii 400 kV Pasikurowice-Czarna/Mikułowa (od stacji Pasikurowice do wprowadzenia do stacji Czarna),
 • budowa dwutorowej linii 400 kV Pątnów-Jasiniec (załączono tor nr 1, który pracuje czasowo w relacji Kromolice-Jasiniec),
 • budowa dwutorowej linii 400 kV Grudziądz Węgrowo-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń,
 • budowa dwutorowego odcinka linii 400 kV Kromolice-Pątnów (wprowadzono tor nr 2 do stacji Pątnów, tor nr 1 pracuje czasowo w relacji Kromolice-Jasiniec),
 • budowa jednotorowej linii 220 kV Glinki-Recław,
 • budowa jednotorowej linii 220 kV Radkowice-Kielce Piaski,
 • modernizacja linii 220 kV Janów-Rogowiec, Rogowiec-Piotrków,
 • modernizacja linii 220 kV Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia,
 • modernizacja linii 220 kV Joachimów-Łagisza/Wrzosowa,
 • wymiana przewodu odgromowego OPGW na linii 220 kV Połaniec-Chmielów tor I i tor II,
 • wymiana przewodu odgromowego OPGW na linii 220 kV Rożki-Puławy,
 • budowa stacji 400(220)/110 kV Pelplin,
 • budowa stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo,
 • budowa stacji 220/110 kV Praga (Żerań),
 • rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV,
 • rozbudowa stacji 400/220/110 kV Mikułowa dla wprowadzenia linii 400 kV,
 • rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 400/110 kV Kromolice dla przyłączenia FW Wielkopolska.

Opracowanie zakresu i wdrożenie cyklicznych przeglądów oceny spójności planów obrony i odbudowy

W uzupełnieniu do wymogu określonego w art. 50 ust. 3 (Plan obrony systemu) i w art. 51 ust. 3 (Plan odbudowy) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych, OSP opracował dokumenty wewnętrzne określające zasady przeglądu, zmiany i udostępniania Planu obrony systemu i Planu odbudowy.

Spójny system ochrony

Stacje elektroenergetyczne wyposażone są w Systemy Ochrony Technicznej (SOT) wykonane zgodnie z obowiązującym na dzień realizacji inwestycji Standardem Systemu Ochrony Technicznej na obiektach PSE. Systemy Ochrony Technicznej stanowią element ochrony fizycznej realizowany w formie zabezpieczenia technicznego.

W 2021 r. PSE prowadziły bieżącą eksploatację SOT oraz realizowały przeglądy planowe wynikające z zawartych umów serwisowych. Zaplanowano do uruchomienia zadania inwestycyjne mające na celu kompleksową realizację SOT w terminie do 2026 r. oraz na bieżąco uzupełniano zgłoszenia zakresu SOT do zadań inwestycyjnych realizowanych przez inne jednostki organizacyjne. Dalszy rozwój SOT będzie realizowany zgodnie ze strategią PSE na lata 2020-2030.

Wdrożenie risk preparedness

Niezależnie od bieżących działań podejmowanych w spółce w ramach zarządzania ryzykiem, PSE są zaangażowane w realizację zadań mających na celu prawidłowe i terminowe wdrożenie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/941 z 5 czerwca 2019 r. ws. gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylające Dyrektywę 2005/89/WE.

Celem ww. regulacji jest realizacja działań służących zapobieganiu kryzysom elektroenergetycznym, przygotowaniu się na nie, a także zarządzaniu nimi w duchu solidarności, przejrzystości oraz z pełnym uwzględnieniem wymogów konkurencyjnego europejskiego rynku energii elektrycznej.

PSE wspierało MKiŚ, działające w roli Właściwego Organu, w pracach nad planem gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej. Plan, opublikowany 5 stycznia 2022 r., definiuje ogólne zasady postępowania i środki mające na celu zapobieganie kryzysom elektroenergetycznym, przygotowanie się na nie oraz ich łagodzenie. Odnosi się do scenariuszy regionalnych i krajowych kryzysów elektroenergetycznych, w tym w szczególności do 28 spośród 31 scenariuszy regionalnych kryzysów elektroenergetycznych (SRKEE) przekazanych przez ENTSO–E i uznanych za istotne (w tym możliwe) w polskich warunkach.

Sprzedaż oblotów infrastruktury

Analiza rynku wskazuje, że istnieje zapotrzebowanie innych koncernów oraz spółek, w tym dystrybutorów i dostawców energii oraz surowców, na wykorzystanie statków powietrznych do patrolowania stanu infrastruktury. PSE dysponują potencjałem organizacyjnym i infrastrukturalnym pozwalającym na świadczenie usług monitorowania z powietrza obiektów infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, w tym infrastruktury krytycznej należącej do innych podmiotów.

W lutym 2022 r. spółka zawarła umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., w ramach której PSE świadczą od marca 2022 r. usługi oblotów wizualnych na rzecz Gaz-Systemu o/Poznań. Do końca maja br. PSE wykonały 3 pełne obloty gazociągów na terenie oddziału Poznań, o łącznym czasie lotu ok. 80 godzin oraz 24 dniach lotnych. Nasza spółka jest organizacyjnie przygotowana do rozszerzania zarówno ilości, jak i zakresu świadczenia zewnętrznych usług lotniczych.

Wdrożenie operacji lotniczych wykonywanych samodzielnie

Nasza spółka jest właścicielem trzech śmigłowców Robinson R66, których parametry odpowiadają zapotrzebowaniu PSE, a dodatkowo spełniały warunki niskich kosztów zakupu i eksploatacji. Od 5 lutego 2021 r. posiadamy zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka PL.SPO.058-HR. Zezwolenie to umożliwia patrolowanie stacji, słupów i linii energetycznych, gazociągów, rurociągów oraz wykonywanie lotów w celu dokonywania inspekcji terenu oraz patrolowania strategicznej infrastruktury energetycznej w zakresie bezpieczeństwa. Zatrudniamy wyszkolonych, doświadczonych pilotów i specjalistów zadaniowych. Śmigłowce i załogi bazują w trzech miejscach w kraju, co umożliwia szybkie dotarcie do całości linii elektroenergetycznych. Realizowane przez nas operacje lotnicze potwierdziły wysoką skuteczność i szybkość inspekcji infrastruktury przesyłowej.

Wdrożenie systemu planowania wyłączeń

W roku 2021 nasza organizacja zrealizowała pierwszy etap prac obejmujący zaprojektowanie i implementację systemu planowania wyłączeń, tzw. Outage Management System – Wyłączenia (OMS-W), w zakresie umożliwiającym rejestrowanie i zarządzanie potrzebami wyłączeń zgłaszanymi w ramach zadań inwestycyjno-eksploatacyjnych przez Centralną Jednostkę Inwestycyjną oraz Departament Eksploatacji majątku sieciowego PSE.

System do zarządzania niedostępnością elementów systemu elektroenergetycznego OMS-W zostanie zaimplementowany na nowoczesnej platformie informatycznej. Będzie korzystał z danych o elementach systemu KSE zawartych w bazie RBES. Bezpośrednimi zgłaszającymi potrzeby wyłączeń elementów KSE będą: JO w DE, CJI oraz OSD. Na poziomie PSE, OMS-W będzie stanowił kolejny krok do przyszłej integracji procesów planowania wyłączeń w korporacji (z systemem AM). Docelowo zostanie wyposażony w moduł obsługi podprocesu Zarządzania Zmianą (zintegrowany z OMS-R i systemem OMS-OS) oraz będzie posiadał dodatkowy moduł pozwalający na tworzenie układów pracy przyporządkowanych do poszczególnych zgłoszeń wyłączeń w KSE.

System OMS-W ma zastąpić używany obecnie system SEW Rejestr stworzony ponad 25 lat temu. W dalszej perspektywie eksploatacja SEW nie będzie możliwa, m.in. z powodu zmieniających się warunków środowiskowych (np. nowe wersje pakietów MS Office oraz systemów operacyjnych) oraz z powodu wyzwań, z jakimi mierzą się PSE (np. koordynacja międzynarodowa wyłączeń w ramach procesu OPC).

Rozpoczęto również kolejny etap prac, którego celem jest umożliwienie grupowania potrzeb wyłączeń. Ponadto tworzenie i prezentacja wyłączeń oraz kart wyłączeń (powiązanych ze zgłaszanymi wyłączeniami i potrzebami wyłączeń).

Realizacja portfela projektów wspierającego wdrożenie nowych zasad zarządzania pracą KSE (PPKSE)

W 2022 r. PSE kontynuowały działania związane z wdrożeniem II etapu reformy rynku bilansującego (dalej RB), które obejmowały prace projektowo-implementacyjne w dwóch obszarach:

 • regulacyjnym ─ w odniesieniu do aktów prawa oraz regulaminów zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
 • systemów teleinformatycznych po stronie OSP, OSD oraz uczestników rynku bilansującego.

Rozpoczęto szereg zadań związanych z osiąganiem zdolności biznesowych powiązanych z wdrożeniem II etapu reformy rynku bilansującego oraz w obszarach planowania koordynacyjnego, prowadzenia ruchu KSE i usług przesyłania i udostępniania KSE. Prace obejmowały dostosowanie procesów biznesowych realizowanych w spółce oraz wspierających je systemów informatycznych do nowych wymagań wynikających z wdrożenia II etapu reformy RB oraz wybranych regulacji prawnych.

Zmiana procesu taryfowania

W celu sprostania dynamicznym zmianom w zakresie funkcjonowania rynku energii elektrycznej oraz oczekiwaniom interesariuszy nasza spółka podejmuje szereg działań zmierzających do optymalizacji procesu planowania i pozyskiwania danych wejściowych niezbędnych w procesie opracowywania i zatwierdzania Taryf. Równocześnie dla ochrony odbiorców przed nadmiernym lub skokowym wzrostem stawek opłat wdrożony został mechanizm konta regulacyjnego przychodowego. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem mechanizmu konta regulacyjnego kosztowego.

Automatyzacja i robotyzacja ewidencji rachunkowej

W spółce funkcjonuje elektroniczny obieg dokumentów księgowych, kluczowy dla sprawnej obsługi ewidencji księgowej przy rozproszonej terytorialnie strukturze PSE. W 2021 r. zakończone zostały prace służące optymalizacji wdrożonego wcześniej rozwiązania integrującego system obiegu dokumentów z systemem ich ewidencji. Wdrożone zostały m.in. usprawnienia obsługi faktur zakupowych dotyczących realizacji projektów finansowanych z dotacji oraz automatyczne monitorowanie zbliżających się terminów płatności. Wykonano szereg prac związanych z optymalizacją samego procesu akceptacji dokumentów oraz ich wysyłki do systemu księgowego. Wymienione działania wpłynęły na przyspieszenie obsługi dokumentów księgowych, poprawę ich bezpieczeństwa i zapewnienie ciągłości działania całego systemu.

Całkowita wymiana SAP

W 2021 r. w PSE uruchomiony został program Transformacji Systemów SAP. Celem programu jest optymalizacja procesów biznesowych poprzez modernizację, modyfikację i rozwój obecnie funkcjonujących aplikacji środowiska SAP. Obrany kierunek działania zapewnia ewolucyjny rozwój systemów SAP w PSE wynikający z postępu technik informatycznych oraz rozwój dotychczasowych kompetencji organizacji. Zasadniczym celem transformacji jest uproszczenie procesów biznesowych i jak najszersze wykorzystanie rozwiązań systemowych (informatycznych).

W ramach programu transformacji zrealizowany zostanie upgrade i aktualizacja systemów SAP przy założeniu standaryzacji i optymalizacji procesów na poziomie całej spółki. Systemowymi rozwiązaniami w najnowszej technologii objęte zostaną procesy finansowe, rachunkowe i podatkowe tak, aby wszelkie transakcje były ewidencjonowane i rozliczane w ramach jednego rozwiązania informatycznego. Pozwoli to ograniczyć czynności manualne związane z powielaniem wpisywania danych, a także ograniczy ryzyka finansowe.

Transformacja Systemów SAP to także możliwość wdrożenia nowoczesnego rozwiązania informatycznego pozwalającego na dalsze prace w obszarze przeniesienia procesów manualnych, z wykorzystaniem papieru, do rozwiązań cyfrowych. Program daje spółce nowe możliwości związane z zarządzaniem analityką danych na potrzeby rachunkowości zarządczej i analiz.

Wdrożenie mechanizmów kontroli i weryfikacji zobowiązań finansowych spółki

W ramach mechanizmów kontroli wprowadzono model zakładania i weryfikacji danych kontrahentów w SAP, które minimalizuje wystąpienie ryzyka defraudacji finansowych. Nadrzędnym założeniem wdrożonego modelu było wprowadzenie dwóch etapów zakładania i edycji danych podstawowych w systemie SAP, wg zasady rozdzielenia ról. Zaimplementowany został też mechanizm cyklicznego weryfikowania danych podstawowych przez dedykowany zespół, który odpowiada za zarządzanie tym obszarem. Przenoszenie umów, aneksów i zleceń dotyczących zobowiązań kosztowych do systemu SAP w formie kontraktów, wdrożenie cyklicznego monitorowania wykorzystania finansowego umów oraz weryfikowanie zamówień zwiększa kontrolę nad zobowiązaniami spółki zarówno co do kwot, jak i terminów.

Wdrożenie rozwiązań uspójniających ewidencję aktywów trwałych

Obszar aktywów trwałych stanowi istotną pozycję w bilansie PSE i jako taki wymaga wsparcia rozwiązań IT. W celu zminimalizowania występowania różnic w ewidencji aktywów trwałych w ujęciu rachunkowym, podatkowym oraz w podatkach lokalnych wdrożono mechanizmy systemowej weryfikacji, monitorowania i analizy wykazanych różnic z wykorzystaniem rozwiązań IT. Wdrożenie rozwiązań uspójniających ewidencję aktywów trwałych w trzech wymiarach jest elementem szerszej transformacji, której nadrzędnym celem jest tworzenie systemowych rozwiązań wykorzystujących IT do wsparcia procesów biznesowych. Wynikiem prac będzie zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędu lub omyłki w ewidencji aktywów trwałych spółki oraz usprawnienie raportowania w ww. obszarze aktywów trwałych.

Zarządzanie finansami

W obszarze zarządzania finansami w 2021 r. wdrożono narzędzie systemowe umożliwiające kadrze menedżerskiej uzyskanie natychmiastowych informacji dotyczących płynności finansowej spółki. Narzędzie to raport, oparty całkowicie na danych pochodzących z systemu SAP i przedstawiający przyszłe należności i zobowiązania spółki dla różnych kryteriów czasowych. Wdrożenie narzędzia wyeliminowało działania związane z manualnym pozyskaniem i obróbką danych z różnych jednostek merytorycznych, co zoptymalizowało procesy generowania i obróbki danych oraz zmniejszyło ryzyko związane z działalnością operacyjną spółki. Korzystanie z raportów pozwala sprawnie zarządzać wolnymi środkami pieniężnymi, co jest kluczowe dla aktywnego lokowania wolnych nadwyżek finansowych.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj