WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO I PRACOWNIKÓW (S)Priorytety PSE dotyczące rozwoju HR

Dbamy o spójne wspieranie rozwoju kompetencji pracowników, prowadzące do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami.

Polityka personalna i przedstawienie priorytetów HR

Realizacja przez PSE funkcji operatora systemu przesyłowego wymaga wielu unikalnych kompetencji, m.in. w obszarze dyspozycji mocy, realizacji inwestycji oraz zapewnienia utrzymania majątku sieciowego i dyspozycyjności sieci przesyłowej w oczekiwanym stopniu. Wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i wykształcenie stanowią silne strony kapitału ludzkiego naszej spółki.

Nasza organizacja wspiera rozwój kompetencji. Działania PSE ukierunkowane na rozwój zawodowy pracowników mają na celu zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności, doświadczenia i wiedzy, niezbędnych do realizacji celów strategicznych realizowanych przez spółkę. Wdrażane rozwiązania: wspierają długofalowo rozwój kompetencji, służą planowaniu następstw na kluczowych stanowiskach, a także umożliwiające identyfikację najlepszych pracowników. Nie zapominamy przy tym o działaniach wspierających równowagę pomiędzy pracą a sferą prywatną (work-life balance).

Obowiązująca w PSE Polityka personalna adresowana jest do wszystkich pracowników PSE i definiuje kluczowe obszary, od których zależy skuteczna realizacja strategii. Fundamentem Polityki personalnej są wartości PSE i kultura korporacyjna, a jej filarami są: wartości, wysoka jakość i doskonalenie.

Model kompetencji

W 2021 r. w organizacji opracowana została propozycja Katalogu Kompetencji Osobistych, w skład którego wchodzą kompetencje ogólnofirmowe, menedżerskie oraz stanowiskowe. Trwały także prace nad opracowaniem kompetencji profesjonalnych, obejmujących wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do wykonywania zadań powierzonych na danym stanowisku. Naszym celem na najbliższy rok jest identyfikacja kompetencji, które są kluczowe z perspektywy zachowania ciągłości procesów biznesowych w spółce.

Rozwiązania wypracowane w ramach modelu kompetencji powstają w ścisłej współpracy ze stroną biznesową, również dlatego, że to właśnie pracownicy biznesowi będą ich kluczowymi beneficjentami. Z perspektywy strategicznej zależy nam na wypracowaniu narzędzi wspierających osiąganie postawionych celów strategicznych poprzez efektywne zarządzanie ludźmi jako jednym z kluczowych zasobów projektowych.

Tabela GRI 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji w podziale na czas zatrudnienia, płeć i region

Tabela GRI 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji w podziale na wymiar etatu i płeć

Rozwój pracowników

PSE na bieżąco prowadzą działania rozwojowe mające na celu stałe podnoszenie kompetencji pracowników oraz gwarantujące realizację celów strategicznych spółki. Działania te koncentrują się przede wszystkim na dostarczaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jak co roku, tak i w 2021 r. istotnymi elementami działań rozwojowych były dwa dedykowane programy skierowane do Służb Eksploatacji oraz Służb Dyspozytorskich.

Kontynuowana była również realizacja działań rozwojowych w ramach katalogu szkoleń adresowanego do pracowników naszej firmy. Co ważne, w PSE wszyscy na równych zasadach mają dostęp do szkoleń, co pozwala na korzystanie z różnorodnych form rozwoju niezależnie od zajmowanego stanowiska lub stażu pracy.

W ramach tego rozwiązania prowadzone są następujące formy rozwoju:

 • Szkolenia menedżerskie Akademia Menedżera doskonalące umiejętności kierownicze i przywódcze kadry kierowniczej oraz menedżerskiej. Wybór szkoleń zależny jest od indywidualnych potrzeb poszczególnych menedżerów;
 • Szkolenia specjalistyczne/eksperckie obejmujące tematykę związaną z zadaniami realizowanymi przez poszczególnych pracowników;
 • Szkolenia rozwijające umiejętności miękkie doskonalące umiejętności osobiste, wspierające efektywne funkcjonowanie zadaniowe;
 • Szkolenie adaptacyjne/wstępne/okresowe/stanowiskowe obejmujące wszystkie grupy pracowników niezależnie od obszarów funkcjonalnych i hierarchii oraz dostarczające bazowej, uniwersalnej wiedzy niezbędnej w pracy;
 • Konferencje branżowe.

Z powodu trwającej pandemii większość szkoleń była realizowana w formule online, co dało możliwość realizacji celów szkoleniowych przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Jednocześnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników, w 2022 r. PSE wdrożyły nowe rozwiązanie szkoleniowe, tzw. szkolenia EDU-MIX, które łączą udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez trenerów z możliwością samodzielnego pogłębiania wiedzy przy pomocy szkoleń elearningowych.

Poza udziałem w różnorodnych szkoleniach i konferencjach branżowych, pracownicy podnoszą kwalifikacje korzystając także z dofinansowania studiów oraz kursów językowych.

Szkolenia e-learningowe

W 2021 r. PSE za pośrednictwem własnej platformy udostępniały pracownikom szkolenia o różnorodnej tematyce pozwalającej na doskonalenie wiedzy i umiejętności, z których mogą korzystać w miarę swoich potrzeb lub zgodnie z rekomendacją przełożonych.

Część udostępnionych materiałów to szkolenia obowiązkowe, dotyczące m.in. kwestii związanych z bezpieczeństwem informacji, BHP oraz compliance (ang. zgodność). Wśród szkoleń fakultatywnych do wyboru są m.in. kursy z zakresu: organizacji pracy zdalnej, rozwiązywania problemów i myślenia innowacyjnego oraz efektywności osobistej. Biblioteka szkoleń jest stale wzbogacana o nowe pozycje – w 2021 r., z powodu trwającej pandemii, w szczególności były to propozycje dotyczące odporności psychicznej oraz budowania dobrej atmosfery.

Plany Rozwoju Osobistego – PRO

Jednym z priorytetów naszej organizacji jest umożliwienie pracownikom rozwoju zawodowego i wsparcie ich w tym procesie. W badaniu Pulsometr przeprowadzonym pod koniec 2020 r. pracownicy PSE jako istotną wskazali potrzebę rozwoju osobistego i ulepszenia istniejących rozwiązań w tym obszarze. W odpowiedzi na te potrzeby i sugestie w II kwartale 2021 r. uruchomiliśmy pilotaż inicjatywy Plan Rozwoju Osobistego (dalej: PRO).

PRO jest dwukierunkowym procesem tworzenia planu działań rozwojowych mających na celu doskonalenie kompetencji w kontekście celów organizacji, w którym biorą udział przełożony i pracownik. Właściwie zrealizowany PRO angażuje pracowników i jasno wskazuje oczekiwania wobec nich. Dzięki systematycznie przekazywanej informacji zwrotnej stwarza także możliwość przedstawienia oczekiwań obu stron procesu.

Na PRO składa się plan rozwoju w obszarze kompetencji osobistych oraz profesjonalnych, a także wskazanie celu rozwojowego i sposobu, w jaki dany pracownik go zrealizuje.

Tabela GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika wg struktury zatrudnienia i płci

System e-DeK – stan obecny i plany rozwoju

Rok 2021 to pierwszy rok użytkowania platformy w pełnym zakresie udostępnionych funkcjonalności, po zakończeniu projektu wdrożenia systemu SAP SuccessFactors moduł Learning Management System (SAP SF LMS) w PSE. Nowoczesne narzędzie, jakim jest platforma SAP SF, daje możliwość m.in. kompleksowej obsługi procesów szkoleniowych. Pozwala na zwiększenie efektywności szkoleń dzięki nieograniczonemu dostępowi pracowników do treści edukacyjnych, usprawnia obieg dokumentów oraz pozwala na szybki wgląd do informacji.

Aktualnie platforma znajduje szerokie zastosowanie w udostępnianiu różnych form szkoleniowych pracownikom (e-learning, szkolenia z trenerem, mieszane, sekwencyjne, cykliczne etc.).

W 2021 r., ze względu na ograniczenia wynikające z utrzymującej się sytuacji epidemicznej, dużą popularnością cieszyły się szkolenia z trenerem oferowane w formule online. Szkolenia e-learningowe stały się już stałym punktem bogatej oferty. Możliwość bieżącego raportowania i kontroli wykonania, jaką daje system, sprawia, że formuła e-learningu coraz chętniej wykorzystywana jest też do projektowania i obsługi szkoleń obligatoryjnych.
Nowe narzędzie, dzięki automatyzacji czynności i procesów, sprawdza się również w obszarze zarządzania szkoleniami okresowymi BHP oraz wspiera realizację planu szkoleń. Z platformy korzystają na bieżąco wszyscy pracownicy PSE.

Biorąc pod uwagę możliwości systemu i pozytywne doświadczenia z dotychczasowej jego eksploatacji, jako kolejny krok planowane są prace nad implementacją modułu wspierającego zarządzanie celami i oceną pracowniczą (SAP SF PMGM), który pozwala planować i monitorować realizację zadań, projektów oraz celów rozwojowych.

Rekrutacja i działania związane z budowaniem marki pracodawcy 

Pandemia COVID-19 trwająca w roku 2021 miała istotny wpływ na sposób prowadzenia procesów rekrutacyjnych i działania związane z budowaniem marki pracodawcy, w tym na udział PSE w targach pracy. W tym czasie procesy rekrutacyjne prowadziliśmy przede wszystkim w formule zdalnej, co pozwoliło bez zakłóceń pozyskiwać nowych pracowników. PSE zaoferowały także miejsca w programach stażowych pozwalające na zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych przez studentów i absolwentów uczelni wyższych.

Programy stażowe

Program stażowy Energia dla Przyszłości

W 2021 r. nasza organizacja kontynuowała udział w programie stażowym Energia dla Przyszłości realizowanym we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz spółkami z sektora energetycznego (PKN Orlen, PGNiG, PGE).

Celami programu są:

 • budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni technicznych zainteresowanych pracą w branży energetycznej,
 • zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju i Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
 • przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.

W ciągu roku w ramach tego programu PSE przyjęły 4 stażystów. Staże były realizowane w formule zdalnej lub stacjonarnie, z zachowaniem restrykcji sanitarnych i zasad bezpieczeństwa.

Akademia Energii

W 2021 r. odbyła się kolejna, X edycja Akademii Energii. Jest to projekt szkoleniowo-edukacyjny Fundacji im. Lesława A. Pagi skierowany do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z branżą energetyczną. Jego celem jest stworzenie możliwości poznania najlepszych praktyk w branży.

W tegorocznej edycji odbyły się spotkania z menedżerami i ekspertami z Departamentu Zarządzania Systemem i Departamentu Współpracy Międzynarodowej, którzy opowiedzieli uczestnikom Akademii o działalności Operatora Systemu Przesyłowego energii elektrycznej, a w szczególności o jego roli w rozwoju rynku energii elektrycznej oraz utrzymaniu bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Targi pracy

W celu zwiększenia skuteczności prowadzonych procesów rekrutacyjnych i pozyskania najlepszych kandydatów w 2021 r. PSE wzięły udział w wybranych imprezach o charakterze targów pracy: Energy Week we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Energetyki SGH, Targach Pracy IT online (edycje wiosenna i jesienna), Warszawskich Dniach Informatyki, Data Science Summit ML Edition oraz Data Science Summit (wydanie jesienne).

Oprócz udziału w targach nasza organizacja zaprezentowała swoją ofertę w Katalogu XXV Targów Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w wersji online.

Inne inicjatywy wspierające rekrutację

Kontynuowaliśmy działania w zakresie budowania marki pracodawcy przez promowanie ofert pracy na profilu spółki na Linkedin oraz prowadzenie kampanii informacyjnej Piątki z rekruterem na portalu Linkedin, mających zachęcać do udziału w naszych procesach rekrutacyjnych.

Na przełomie marca i kwietnia 2021 r. we współpracy z portalem Pracuj.pl została przeprowadzona kampania reklamowa Digital+, której celem było promowanie ofert pracy PSE m.in. w social mediach (Facebook, Messenger, Instagram).

W celu doskonalenia jakości prowadzonych działań rekrutacyjnych nasza spółka udostępniła także, na platformie edukacyjnej e-DeK, dedykowane szkolenie e-learningowe Rekrutacja dla menedżerów. Szkolenie składa się z dwóch części: pierwsza dotyczy przebiegu procesu rekrutacyjnego, a druga – prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej. Całość jest obowiązkowa dla wszystkich osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych.

System Ocen Pracowników

W 2021 r., podobnie jak w latach poprzednich, wszyscy pracownicy PSE podlegali ocenie okresowej. Ocena pracowników na stanowiskach specjalistycznych dokonywana jest w cyklu kwartalnym (warunek - minimum 1 przepracowany miesiąc) i dotyczy poziomu realizacji zadań.

Osoby na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich, eksperckich oraz radców prawnych są objęte indywidualnym systemem motywacji płacowej Zarządzanie Przez Cele. Zarządzanie jest kompleksowym i zorientowanym na wynik sposobem oceny, ale także, co istotne, sprzyja zwiększeniu zaangażowania kadry w realizację celów strategicznych i ułatwia monitorowanie realizacji celów. Rozliczanie celów odbywa się w cyklach półrocznych.

Tworzenie przestrzeni do rozwoju pracowników – mentoring

W DNA naszej organizacji wpisana jest trudność pozyskania unikalnej, specjalistycznej wiedzy z zewnątrz, ponieważ wiele procesów oraz systemów działa tylko w PSE. Rola operatora sieci przesyłowej wymaga od nas systemowego zarządzania wieloma dziedzinami, co często stanowi o sukcesie w danej roli, a jednocześnie jest trudne dla pracowników młodszych stażem ze względu na konieczność zrozumienia wielu powiązań i zależności. Dodatkowym utrudnieniem na drodze pozyskiwania przez pracowników wiedzy innej niż stricte stanowiskowa jest złożona struktura organizacyjna naszej spółki.

Pulsometr

Tegoroczne badanie opinii i kondycji organizacyjnej Pulsometr zostało przeprowadzone na przełomie listopada i grudnia 2021. Badanie przeprowadzane jest od kilku lat – a od 2020 r. w nowej formule opracowanej przez Departament Personalny. Elastyczność naszej metodyki Pulsometru pozwala aktywnie odnosić się do rzeczywistości i zadawać takie pytania, by odpowiedzi na nie pozwoliły usprawniać organizację i warunki pracy. Badanie zostało wzbogacone o 2 wątki i obejmowało 5 obszarów:

 1. Ocena realizacji zadań i zachowań dotyczących budowania zaangażowania: Przywództwo i strategia, Jakość zarządzania, Kompetencje i rozwój, Zarządzanie wiedzą, Struktura i organizacja pracy, Współpraca i relacje pracownicze, Wynagrodzenie i uznanie, Komunikacja i otwartość, Bezpieczeństwo, Warunki pracy i zasoby oraz Zaangażowanie.
 2. Ocena zachowania spółki w pandemii COVID-19.
 3. Co buduje i wpływa na motywację pracowników.
 4. Budowanie pozytywnych doświadczeń pracowników (nowy w 2021 r.).
 5. Ocena procesu onboardingu (dokonywana przez osoby o stażu pracy krótszym niż rok; nowy w 2021).

 

Godło Inwestor w Kapitał Ludzki

W 2021 r. nasza organizacja poddała obszar zarządzania kapitałem ludzkim certyfikacji zewnętrznej. U podstaw tej decyzji leżało przekonanie, że nasze praktyki w tym zakresie można zaliczyć do najlepszych praktyk rynkowych. Zgłosiliśmy się do programu Inwestor w Kapitał Ludzki prowadzonego przez niezależną firmę badawczą Experience Institute od 2006 r. (do 2019 r. firma funkcjonowała z ramienia Fundacji Digital Knowledge Observatory). Program jest przeznaczony dla wszystkich firm i instytucji oraz oddziałów/filii koncernów działających na terenie Polski, które w sposób odpowiedzialny myślą o rozwoju kompetencji swoich pracowników, a poprzez to całej organizacji.

Podstawą analizy przeprowadzonej w ramach oceny PSE były wyniki Pulsometru za rok 2021, korespondujące z pytaniami certyfikacyjnymi w poszczególnych obszarach. Indeks Inwestor w Kapitał Ludzki wyniósł 73 proc., plasując PSE powyżej progu pozytywnej certyfikacji. W rezultacie Kapituła programu zadecydowała o przyznaniu naszej firmie godła Inwestor w Kapitał Ludzki w 2021 roku.

Otrzymanie przez PSE godła obiektywnie potwierdza fakt, że jesteśmy firmą, której zależy na pracownikach i która inwestuje w kapitał ludzki, a tym samym – że na tle rynku jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą.

Tabela GRI 102-41 Pracownicy objęci zbiorowym układem pracy*

Tabela GRI 401-1 Przyjęcia w 2021 roku

Tabela GRI 404-1 Odejścia w 2021 roku

Tabela GRI 202-1 Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej

Ekwiwalent świadczeń dodatkowych

Benefity i programy prozdrowotne dla pracowników

Nasza organizacja zapewnia pracownikom bogaty pakiet świadczeń socjalnych. W 2021 r. zatrudnieni w PSE mogli skorzystać m.in. z takich świadczeń jak: Pracowniczy Program Emerytalny, dofinansowanie posiłków, program profilaktyczny, dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin, pożyczki na cele mieszkaniowe, dofinansowanie zielonych szkół oraz żłobków i przedszkoli dzieci pracowników. Nowością oferowaną od 2021 r. jest propozycja wsparcia pracowników: „Możesz na nas liczyć”. Program ten umożliwia pracownikom i członkom ich najbliższych rodzin bezpłatne korzystanie z konsultacji z psychologami, doradcami finansowymi oraz prawnikami.

Działania z zakresu work-life balance

Wychodząc z założenia, że role życiowe naszych pracowników wzajemnie na siebie wpływają, a utrzymanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym jest istotnym elementem wpływającym na satysfakcję z pracy, PSE prowadzą działania wspierające podejście work-life balance. Należą do nich m.in.: dofinansowanie do działalności kulturalnej (dostępne dla każdego pracownika) oraz możliwość korzystania z dostępu do biblioteki audiobooków Inspiro. W ramach oferty dla rodziców wiosną 2022 r. PSE zorganizowały dwa webinary dotyczące budowania relacji z małymi dziećmi i nastolatkami. Webinary cieszyły się dużym zainteresowaniem (blisko 200 uczestników) i spotkały się z bardzo dobrym odbiorem. Jak co roku Wydział Komunikacji Wewnętrznej zorganizował dla dzieci pracowników konkursy – służące nie tylko wyzwalaniu kreatywności i pomysłowości najmłodszych, ale także szerzeniu poprzez zabawę wiedzy o energetyce. I tak dzieci w wieku do 18. roku życia mogły wziąć udział w konkursach: recytatorskim Pssstryk i plastycznym Świąteczny choinkosłup.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj