WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO I PRACOWNIKÓW (S)Flagowe projekty społeczne

Założenia działań społecznych prowadzonych przez PSE

Jako PSE rozumiemy, że jesteśmy współodpowiedzialni za rozwój lokalnych społeczności z terenów, na których prowadzimy działalność związaną z inwestycjami sieciowymi lub eksploatacją istniejącej już infrastruktury. Dlatego też prowadzimy na ich rzecz działania, by podnieść jakość życia mieszkańców gmin i powiatów, w których jesteśmy aktywni.

W 2021 r. PSE wsparły długofalowe inicjatywy, m.in. w obszarach:

 • Ochrony środowiska;
 • Promocji zdrowia;
 • Bezpieczeństwa;
 • Edukacji;
 • Poprawy jakości życia obywateli;
 • Działań eliminujących nierówności.

Inicjatywa z obszaru Obszar: OCHRONA ŚRODOWISKA

Stworzenie pasa zieleni oraz zakup zewnętrznego urządzenia monitorującego jakość powietrza

Teren biznesowy PSE:

 • budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna.

Wartość projektu: 20 000 zł.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Razem dla gminy Wilga” zamontowało urządzenie monitorujące jakość powietrza w centrum Wilgi. Celem działania było przyczynienie się do budowania świadomości ekologicznej mieszkańców gminy – sprzęt pokazuje jakość powietrza, na którą wpływa m.in. spalanie śmieci w piecach.

Nowo utworzony pas zieleni i zasadzona na nim roślinność korzystnie wpływa na jakość powietrza. Dodatkowo, miejsce służy owadom, zapewniając im schronienie i pożywienie oraz podnosi walory estetyczne okolicy. Stowarzyszenie zobowiązało się do corocznego uzupełniania nasadzeń.

Realizacja projektu zakończyła się we wrześniu 2021 r. Projekt dotarł do ok. 5 000 beneficjentów.

Inicjatywy z obszaru: PROMOCJA ZDROWIA

Darowizny pieniężne do walki z COVID-19 dla samorządów

Teren biznesowy PSE:

 • budowa linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów,
 • budowa linii 400 kV Mikułowa-Świebodzice,
 • modernizacja linii 400 kV Krajni-Morzyczyn i Morzyczyn-Dunowo,
 • modernizacja linii 400 kV Ostrów-Kromolice,
 • rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Rożki,
 • projekt inwestycyjny polegający na podłączeniu Morskich Farm Wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
 • budowa linii 400 kV Baczyna-Plewiska,
 • budowa linii 220 kV Nysa – nacięcie Ząbkowice-Groszowice wraz z budową stacji 220/110 kV Nysa,
 • budowa linii 2 x 400 kV Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica)-Wielopole.

Wartość darowizny: 422 301 zł.

Przekazanie 23 darowizn na zakup środków ochrony osobistej dla urzędów gmin z terenów inwestycyjnych PSE. Celem inicjatywy było dostarczenie potrzebnego sprzętu i wyposażenia, by podnieść poziom bezpieczeństwa ich pracowników.

Zakupiony sprzęty stanowiły m.in. ozonatory, urządzenia do sterylizacji i oczyszczania powietrza, lampy UV-C, maty dezynfekcyjne, przenośne lampy wiruso- i bakteriobójcze, urządzenia odkażające i termometry bezdotykowe.

Wśród samorządów, do których trafiło wsparcie były gminy: Choczewo, Długosiodło, Dobromierz, Gryfino, Jadów, Jaraczewo, Kowala, Krokowa, Krotoszyn, Linia, Lubiszyn, Łęczyce, Nysa, Odolanów, Platerówka, Przodkowo, Siekierczyn, Słupsk (gmina wiejska), Strachówka, Sulików, Świerzawa, Zabrodzie oraz Miasto Zabrze. 

Dostępność usług rehabilitacyjnych dla seniorów

Teren biznesowy PSE:

 • budowa linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów.

Wartość projektu: 20 000 zł. 

Celem projektu Klub Senior+ w Dzwonku, w gminie Czerwin było bezpłatne udostępnienie specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego do fizjoterapii w miejscu zamieszkania. Zakupiono wielofunkcyjny aparat do elektroterapii, magnetoterapii, laseroterapii ultradźwiękiem wraz z mobilnym łóżkiem do masażu.

Dzwonek to miejscowość rolnicza, oddalona od najbliższego miasta o 20 km. Ograniczony dostęp do ośrodków zdrowia oraz brak komunikacji publicznej sprzyja zaniechaniu działań związanych z profilaktyką zdrowotną. Efekty projektu miały dać wsparcie osobom zrzeszonym w klubie oraz mieszkańcom Dzwonka i okolicznych wsi, których kontuzje i eksploatacja ciała przyczyniły się do zachorowań i problemów w zaawansowanym wieku.

Projekt zakończył się w listopadzie 2021 r. Ze specjalistycznego sprzętu może skorzystać ponad 1 100 osób.

Inicjatywy z obszaru: EDUKACJA

Zakup i montaż wirtualnego laboratorium chemicznego

Teren biznesowy PSE:

 • budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna.

Wartość projektu: 20 000 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Otwocku uruchomiła wirtualne laboratorium chemiczne. Placówka nie posiada wyciągu chemicznego oraz stanowisk uczniowskich pozwalających na przeprowadzanie doświadczeń sposobami tradycyjnymi, dlatego wirtualne laboratorium otworzyło możliwości poznawcze dla dzieci i młodzieży.

W ramach dofinansowania zakupiono komputer z oprogramowaniem oraz gogle VR, które umożliwiają przeprowadzenie doświadczeń chemicznych zgodnych z podstawą programową. Wykorzystanie innowacyjnej technologii umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. Pakiet zawiera zaprogramowane doświadczenia dla szkół podstawowych, scenariusze lekcji dla nauczyciela oraz karty laboratoryjne z instrukcjami i zadaniami dla uczniów.

Realizację projektu zakończono październiku 2021, a jego efekty objęły ok. 500 uczniów.

Pilotażowa edycja programu „Akademia MOCy”


Teren biznesowy PSE:

 • budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna,
 • budowa linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów.

Wartość projektu: 349 145 zł.

Program edukacyjny Akademia Mocy skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas 7 i 8, mających w podstawie programowej fizykę, geografię i biologię.

Zakłada podniesienie ogólnej wiedzy na temat energii elektrycznej, bezpieczeństwa użytkowania energii oraz budowanie świadomości na potrzeby rozbudowy i modernizacji infrastruktury energetycznej w Polsce. Jego głównym celem jest zapoznanie uczniów klas 7 i 8 z tajnikami wiedzy na temat energii, energetyki i przesyłu energii przy wykorzystaniu ciekawych merytorycznie wydarzeń edukacyjnych.

Celem pośrednim jest budowa akceptacji dla realizowanych przez PSE inwestycji oraz podniesienie świadomości na temat ich wagi dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki przy jednoczesnym budowaniu społecznej akceptacji dla tych przedsięwzięć.

Dla uczniów przygotowano wiele widowiskowych eksperymentów: przy użyciu generatora Van De Graaffa mogli wytworzyć własne pioruny, zbadać czym jest plazma, sprawdzić pobór mocy poszczególnych urządzeń oraz natężenie pola elektromagnetycznego. Na specjalnej makiecie poprowadzili z kolei linię wysokich napięć między elektrownią i miastem.

W ramach I etapu skierowanego do uczniów z 16 gmin przeprowadzono 51 wydarzeń w 24 szkołach. Z lekcji skorzystało łącznie 1357 uczniów klas 7 i 8 z 82 oddziałów.

Pilotażowe zajęcia odbyły się w gminach: Wiązowna, Magnuszew, Sobienie-Jeziory, Wilga, Stanisławów, Strachówka, Urle, Zabrodzie, Wyszków, Poręba, Długosiodło, Goworowo, Ostrołęka, Wąsewo, Czerwin i Troszyn.

Działania realizowano we wrześniu i październiku 2021 roku.

Inicjatywy z obszaru: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OBYWATELI

Zakup sprzętu ratunkowego i czujników gazu dla seniorów

Teren biznesowy PSE:

 • budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna.

Wartość projektu: 20 000 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku wzmacnia bezpieczeństwo podopiecznych Dziennego Domu Pobytu Seniora „Senior+” – jednostka zakupiła dla nich 24 czujniki tlenku węgla. Zainstalowano je w domach osób starszych, co wpłynęło również na komfort ich codziennego życia.

Dodatkowo w ramach projektu zakupiono rękawice ratownictwa technicznego dla 22 strażaków oraz sprzęt ratunkowy – strażackie węże tłoczne oraz elektryczną pompę zanurzeniową. Zwiększenie gotowości bojowej jednostki było korzystne dla mieszkańców gminy – ochotnicy dzięki odpowiedniemu przygotowaniu do akcji ratunkowych mogą skupić się na niesieniu pomocy tam, gdzie są potrzebni.

Projekt zrealizowano w sierpniu 2021 r. a jego efekty dotarły do ok. 20 tys. osób.

Zorganizowanie bezpłatnej wypożyczalni kajaków dla mieszkańców gminy Halinów

Teren biznesowy PSE:

 • budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna.

Wartość projektu: 20 000 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Halinów Team” dokonał zakupu sześciu kajaków dwuosobowych z kompletem wioseł i kamizelek ratunkowych oraz przyczepy do ich przewozu. Dostosowano również klubowy samochód tak, aby można było bezpiecznie przewozić nim sprzęt.

Celem projektu było zwiększenie dostępności do kajakarstwa turystycznego również wśród osób o ograniczonych możliwościach finansowych, popularyzacja tej formy aktywności fizycznej oraz zachęcenie mieszkańców gminy Halinów do spędzania wolnego czasu w pięknych okolicznościach przyrody.

W ramach promocji projektu zorganizowano spływy po okolicznych rzekach – Świder, Wisła, Długa i Liwiec.

Realizacja projektu zakończyła się w sierpniu. Ze sprzętu w pierwszym sezonie letnim skorzystało ok. 100 osób.

Wytyczenie wiązowskich szlaków rowerowych

Teren biznesowy PSE:

 • budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna.

Wartość projektu: 20 000 zł.

Projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie jest częścią wieloletniego projektu, którego ideą jest rozwój turystyki krajoznawczej na terenach gminy o szczególnych walorach przyrodniczych.

W 2021 r. PSE udzieliły wsparcia dla realizacji III etapu szlaków rowerowych w gminie Wiązowna, które prowadzą drogami asfaltowymi, gruntowymi, a w wyjątkowych punktach leśnymi duktami i drogami dla rowerów.

Dzięki utworzeniu szlaków mieszkańcy będą mogli przemierzać teren gminy, mijając po drodze obiekty zabytkowe, pomniki przyrody oraz infrastrukturę sportową, tj. place zabaw, siłownie plenerowe, jak również nowo powstające place street workout. Szlaki są przystosowane zarówno dla doświadczonych kolarzy, jak i amatorów, rodzin z dziećmi czy seniorów.

Na trasie, dzięki wsparciu PSE, pojawiły się drogowskazy kierunkowe typowe dla szlaków rowerowych. Tabliczki wykonane są z metalu, który jest odporny na działania atmosferyczne. Dzięki temu dłużej przetrwają w terenie. Szlak biegnie na trasie Glinianka – Czarnówka – Rzakta – Bolesławów – Kruszówiec – Wola Karczewska – Glinianka.

Projekt był realizowany od sierpnia do grudnia we współpracy z PTTK Oddział „Mazowsze” z Warszawy przy wsparciu technicznym Spółdzielni Socjalnej „Odmiana” w Wiązownie. Swoim zasięgiem objął 4 000 osób.

Inicjatywy z obszaru: DZIAŁANIA ELIMINUJĄCE NIERÓWNOŚCI

Zakup komputerów i projektora dla Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim

Teren biznesowy PSE:

 • budowa linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami.

Wartość projektu: 20 000 zł.

Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim zyskała 7 zestawów komputerowych oraz projektor na potrzeby prowadzenia działań edukacyjnych kierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, głównie seniorów.

W ramach projektu „Od Biblioteki do Mediateki” odbyły się warsztaty dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, podczas których uczestnicy poznali podstawy obsługi sprzętu, w tym uruchomiania komputera i obsługi myszy, logowania do systemu Windows, zapoznania się z edytorem tekstu, tworzenia i wydruku tekstu. Uczestnikami warsztatów byli podopieczni Domu Dziennego Pobytu CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mińsku Mazowieckim oraz seniorzy z Dziennego Domu Opieki Medycznej CENTRUM.

Projekt zrealizowano we wrześniu 2021 roku. W warsztatach uczestniczyło 12 osób. Ze sprzętu dziennie korzystało ok. 20 odwiedzających bibliotekę.

Budowa siłowni zewnętrznej i rozbudowa placu integracyjnego o stanowiska dla osób z niepełnosprawnością

Teren biznesowy PSE:

 • budowa linii 400 kV Baczyna – Plewiska.

Wartość projektu: 19 999 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie stworzył siłownię zewnętrzną dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, również poruszających się na wózkach.

Główną ideą projektu było stworzenie miejsca do bezpiecznej aktywizacji dorosłych osób z niepełnosprawnością poprzez zakup i montaż odpowiednio przystosowanych stanowisk do ćwiczeń. Możliwość korzystania z zewnętrznego sprzętu przyczynia się do likwidowania barier architektonicznych w społeczności i zmniejsza podziały uniemożliwiające korzystanie z życia społecznego.

Zewnętrzna przestrzeń do ćwiczeń dodatkowo wspiera integrację mieszkańców, daje szansę na budowanie samodzielności oraz poczucia niezależności. Głównymi beneficjentami byli podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy.

Projekt został zrealizowany w sierpniu 2021 roku i dotarł do 31 osób. 

Kluczowe liczby

łączna wartość przekazana przez PSE na działania społeczne w 2021 roku.

projekty, w tym 120 w formule sponsoringu społecznego, 43 w formule darowizn oraz 1 zlecenia usługi zrealizowane na terenie 115 gmin i powiatów w 11 województwach.

beneficjentów – podmiotów, które skorzystały ze wsparcia społecznego PSE w 2021 roku.

wartość darowizn rzeczowych i finansowych z przeznaczeniem na walkę z pandemią COVID-19.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj